سیگنال 02/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:43
Advise Buy (Limit) Above S1=1.087
Intraday
Short term
Yesterday range 91
Yesterday high 1.0947
Yesterday low 1.0856
Yesterday close 1.0895
R3 1.1
R2 1.095
R1 1.0925
S1 1.087
S2 1.085
S3 1.0775
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.087 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0925.
TP4: R2=1.095.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.085 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.085 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0775 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.087 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:46
Advise Buy (Limit) Above S1=1.288
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 1.2965
Yesterday low 1.2888
Yesterday close 1.2948
R3 1.3
R2 1.2965
R1 1.2935
S1 1.288
S2 1.286
S3 1.2765
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.288 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2935.
TP4: R2=1.2965.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.286 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.286 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2765 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.288 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:47
Advise Buy (Limit) Above S1=0.751
Intraday
Short term
Yesterday range 43
Yesterday high 0.749
Yesterday low 0.7447
Yesterday close 0.7487
R3 0.759
R2 0.757
R1 0.755
S1 0.751
S2 0.749
S3 0.7415
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.751 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.755.
TP4: R2=0.757.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.749 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.749 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7415 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.751 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:47
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6875
Intraday
Short term
Yesterday range 39
Yesterday high 0.689
Yesterday low 0.6851
Yesterday close 0.6866
R3 0.6985
R2 0.6955
R1 0.6935
S1 0.6875
S2 0.685
S3 0.677
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6875 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.6935.
TP4: R2=0.6955.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.685 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.685 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.677 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6875 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9915
Intraday
Short term
Yesterday range 65
Yesterday high 0.9957
Yesterday low 0.9892
Yesterday close 0.9946
R3 1.0105
R2 1
R1 0.997
S1 0.9915
S2 0.9895
S3 0.982
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9915 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.997.
TP4: R2=1.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9895 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9895 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.982 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9915 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:56
Advise Buy (Limit) Above S1=1.363
Intraday
Short term
Yesterday range 72
Yesterday high 1.3696
Yesterday low 1.3624
Yesterday close 1.3651
R3 1.3775
R2 1.3725
R1 1.37
S1 1.363
S2 1.361
S3 1.353
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.363 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.37.
TP4: R2=1.3725.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.361 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.361 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.353 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.363 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:56
Advise Buy (Limit) Above S1=111.4
Intraday
Short term
Yesterday range 65
Yesterday high 111.71
Yesterday low 111.06
Yesterday close 111.52
R3 112.75
R2 112.45
R1 112.15
S1 111.4
S2 111.2
S3 110.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=111.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=112.15.
TP4: R2=112.45.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=111.2 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=111.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=110.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=111.4 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:57
Advise Buy (Limit) Above S1=121.3
Intraday
Short term
Yesterday range 131
Yesterday high 121.99
Yesterday low 120.68
Yesterday close 121.45
R3 123
R2 122.5
R1 122.1
S1 121.3
S2 121
S3 119.95
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=121.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=122.1.
TP4: R2=122.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=121 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=121 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=119.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=121.3 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 05/01/2017 – 19:57
Advise Buy (Limit) Above S1=143.7
Intraday
Short term
Yesterday range 119
Yesterday high 144.41
Yesterday low 143.22
Yesterday close 144.34
R3 146
R2 145.3
R1 144.7
S1 143.7
S2 143.3
S3 141.95
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد شهر پیش بینی براي اين روز buy (limit) above S1=143.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=144.7.
TP4: R2=145.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=143.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=143.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=141.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=143.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 02/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *