سیگنال 03/04/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنال های معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:28
Advise Sell (Limit) Below R1=1.073
Intraday
Short term
Yesterday range 50
Yesterday high 1.0701
Yesterday low 1.0651
Yesterday close 1.0654
R3 1.0825
R2 1.075
R1 1.073
S1 1.0655
S2 1.063
S3 1.06
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.073 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0655.
TP4: S2=1.063.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.075 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.075 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0825 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.073 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:32
Advise Buy (Limit) Above S1=1.247
Intraday
Short term
Yesterday range 125
Yesterday high 1.2557
Yesterday low 1.2432
Yesterday close 1.2552
R3 1.2675
R2 1.2615
R1 1.256
S1 1.247
S2 1.243
S3 1.2315
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.247 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.256.
TP4: R2=1.2615.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.243 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.243 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2315 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.247 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:35
Advise Sell (Limit) Below R1=0.763
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 0.7662
Yesterday low 0.7622
Yesterday close 0.7628
R3 0.7725
R2 0.765
R1 0.763
S1 0.758
S2 0.756
S3 0.754
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.763 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.758.
TP4: S2=0.756.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.765 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.765 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7725 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.763 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:39
Advise Buy (Limit) Above S1=0.697
Intraday
Short term
Yesterday range 41
Yesterday high 0.7016
Yesterday low 0.6975
Yesterday close 0.7007
R3 0.7065
R2 0.7045
R1 0.702
S1 0.697
S2 0.695
S3 0.6875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.697 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.702.
TP4: R2=0.7045.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.695 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.695 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6875 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.697 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:42
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9975
Intraday
Short term
Yesterday range 35
Yesterday high 1.0028
Yesterday low 0.9993
Yesterday close 1.0028
R3 1.0105
R2 1.006
R1 1.003
S1 0.9975
S2 0.9955
S3 0.988
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9975 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.003.
TP4: R2=1.006.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9955 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9955 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.988 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9975 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:44
Advise Buy (Limit) Above S1=1.329
Intraday
Short term
Yesterday range 83
Yesterday high 1.3367
Yesterday low 1.3284
Yesterday close 1.3319
R3 1.3415
R2 1.339
R1 1.337
S1 1.329
S2 1.327
S3 1.319
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.329 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.337.
TP4: R2=1.339.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.327 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.327 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.319 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.329 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:49
Advise Sell (Limit) Below R1=111.8
Intraday
Short term
Yesterday range 96
Yesterday high 112.19
Yesterday low 111.23
Yesterday close 111.39
R3 113
R2 112.15
R1 111.8
S1 111.1
S2 110.7
S3 110.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=111.1.
TP4: S2=110.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=112.15 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=112.15 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.8 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:51
Advise Sell (Limit) Below R1=119.15
Intraday
Short term
Yesterday range 120
Yesterday high 119.82
Yesterday low 118.62
Yesterday close 118.67
R3 120.25
R2 119.35
R1 119.15
S1 118.6
S2 118.25
S3 117.9
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=119.15 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=118.6.
TP4: S2=118.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=119.35 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=119.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=120.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=119.15 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 08:53
Advise Buy (Limit) Above S1=138.7
Intraday
Short term
Yesterday range 112
Yesterday high 140.01
Yesterday low 138.89
Yesterday close 139.75
R3 140.5
R2 140
R1 139.8
S1 138.7
S2 138.35
S3 137.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.8.
TP4: R2=140.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.35 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 03/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *