سیگنال 03/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0895
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 1.0923
Yesterday low 1.0883
Yesterday close 1.0897
R3 1.1
R2 1.097
R1 1.095
S1 1.0895
S2 1.088
S3 1.081
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0895 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.095.
TP4: R2=1.097.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.088 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.088 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.081 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0895 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:03
Advise Buy (Limit) Above S1=1.29
Intraday
Short term
Yesterday range 63
Yesterday high 1.2945
Yesterday low 1.2882
Yesterday close 1.2884
R3 1.305
R2 1.299
R1 1.2965
S1 1.29
S2 1.288
S3 1.2785
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.29 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2965.
TP4: R2=1.299.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.288 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.288 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2785 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.29 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:07
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7545
Intraday
Short term
Yesterday range 69
Yesterday high 0.7539
Yesterday low 0.747
Yesterday close 0.7524
R3 0.764
R2 0.7565
R1 0.7545
S1 0.75
S2 0.7475
S3 0.7445
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7545 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.75.
TP4: S2=0.7475.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7565 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7565 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.764 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7545 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 19:57
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6915
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 0.6922
Yesterday low 0.6851
Yesterday close 0.6906
R3 0.7
R2 0.6985
R1 0.6955
S1 0.6915
S2 0.69
S3 0.683
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6915 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.6955.
TP4: R2=0.6985.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.69 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.69 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.683 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6915 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:11
Advise Sell (Limit) Below R1=0.995
Intraday
Short term
Yesterday range 38
Yesterday high 0.9964
Yesterday low 0.9926
Yesterday close 0.996
R3 1.0035
R2 0.9965
R1 0.995
S1 0.9895
S2 0.986
S3 0.981
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.995 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9895.
TP4: S2=0.986.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.9965 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.9965 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0035 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.995 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:13
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3685
Intraday
Short term
Yesterday range 50
Yesterday high 1.3686
Yesterday low 1.3636
Yesterday close 1.3679
R3 1.38
R2 1.3775
R1 1.3755
S1 1.3685
S2 1.3665
S3 1.3585
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3685 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.3755.
TP4: R2=1.3775.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3665 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3665 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3585 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3685 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:15
Advise Buy (Limit) Above S1=111.75
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 111.94
Yesterday low 111.2
Yesterday close 111.81
R3 112.75
R2 112.45
R1 112.3
S1 111.75
S2 111.55
S3 110.85
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=111.75 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=112.3.
TP4: R2=112.45.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=111.55 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=111.55 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=110.85 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=111.75 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:17
Advise Buy (Limit) Above S1=121.95
Intraday
Short term
Yesterday range 78
Yesterday high 122.08
Yesterday low 121.3
Yesterday close 121.89
R3 123.3
R2 122.9
R1 122.6
S1 121.95
S2 121.65
S3 120.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=121.95 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=122.6.
TP4: R2=122.9.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=121.65 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=121.65 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=120.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=121.95 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 05/02/2017 – 20:18
Advise Buy (Limit) Above S1=144.45
Intraday
Short term
Yesterday range 83
Yesterday high 144.55
Yesterday low 143.72
Yesterday close 144.03
R3 146.5
R2 146
R1 145.5
S1 144.45
S2 144.2
S3 143
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=144.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=145.5.
TP4: R2=146.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=144.2 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=144.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=143 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=144.45 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 03/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *