سیگنال 05/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:25
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0935
Intraday
Short term
Yesterday range 54
Yesterday high 1.0936
Yesterday low 1.0882
Yesterday close 1.0884
R3 1.105
R2 1.102
R1 1.1
S1 1.0935
S2 1.0915
S3 1.084
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0935 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.1.
TP4: R2=1.102.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0915 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0915 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.084 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0935 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:27
Advise Buy (Limit) Above S1=1.286
Intraday
Short term
Yesterday range 84
Yesterday high 1.2947
Yesterday low 1.2863
Yesterday close 1.2865
R3 1.3
R2 1.297
R1 1.2945
S1 1.286
S2 1.2835
S3 1.2735
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.286 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2945.
TP4: R2=1.297.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2835 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2835 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2735 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.286 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:29
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7435
Intraday
Short term
Yesterday range 126
Yesterday high 0.7545
Yesterday low 0.7419
Yesterday close 0.7421
R3 0.753
R2 0.7455
R1 0.7435
S1 0.7365
S2 0.7335
S3 0.729
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7435 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7365.
TP4: S2=0.7335.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7455 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7455 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.753 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7435 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:36
Advise Sell (Limit) Below R1=0.689
Intraday
Short term
Yesterday range 102
Yesterday high 0.6968
Yesterday low 0.6866
Yesterday close 0.6876
R3 0.6975
R2 0.6905
R1 0.689
S1 0.682
S2 0.68
S3 0.675
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.689 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.682.
TP4: S2=0.68.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.6905 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.6905 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.6975 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.689 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:38
Advise Sell (Limit) Below R1=0.9895
Intraday
Short term
Yesterday range 58
Yesterday high 0.9947
Yesterday low 0.9889
Yesterday close 0.9946
R3 0.997
R2 0.9905
R1 0.9895
S1 0.9855
S2 0.9835
S3 0.98
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.9895 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9855.
TP4: S2=0.9835.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.9905 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.9905 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.997 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.9895 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:40
Advise Buy (Limit) Above S1=1.373
Intraday
Short term
Yesterday range 61
Yesterday high 1.3739
Yesterday low 1.3678
Yesterday close 1.3728
R3 1.385
R2 1.38
R1 1.378
S1 1.373
S2 1.37
S3 1.361
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.373 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.378.
TP4: R2=1.38.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.37 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.37 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.361 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.373 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:43
Advise Sell (Limit) Below R1=112.8
Intraday
Short term
Yesterday range 81
Yesterday high 112.77
Yesterday low 111.96
Yesterday close 112.74
R3 113.8
R2 113.05
R1 112.8
S1 112.25
S2 111.95
S3 111.7
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=112.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=112.25.
TP4: S2=111.95.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=113.05 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=113.05 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113.8 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=112.8 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:46
Advise Buy (Limit) Above S1=122.95
Intraday
Short term
Yesterday range 55
Yesterday high 122.86
Yesterday low 122.31
Yesterday close 122.73
R3 124.5
R2 124.1
R1 123.65
S1 122.95
S2 122.6
S3 121.55
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=122.95 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=123.65.
TP4: R2=124.1.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=122.6 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=122.6 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=121.55 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=122.95 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 05/04/2017 – 19:48
Advise Buy (Limit) Above S1=144.8
Intraday
Short term
Yesterday range 85
Yesterday high 145.28
Yesterday low 144.43
Yesterday close 144.99
R3 146.5
R2 146
R1 145.75
S1 144.8
S2 144.5
S3 143.25
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=144.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=145.75.
TP4: R2=146.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=144.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=144.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=143.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=144.8 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 05/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *