سیگنال 06/04/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 19:59
Advise Buy (Limit) Above S1=1.063
Intraday
Short term
Yesterday range 41
Yesterday high 1.0676
Yesterday low 1.0635
Yesterday close 1.0671
R3 1.0765
R2 1.072
R1 1.0685
S1 1.063
S2 1.06
S3 1.0515
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.063 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0685.
TP4: R2=1.072.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.06 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.06 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0515 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.063 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2445
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 1.2495
Yesterday low 1.2418
Yesterday close 1.244
R3 1.2615
R2 1.2555
R1 1.2525
S1 1.2445
S2 1.242
S3 1.232
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2445 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2525.
TP4: R2=1.2555.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.242 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.242 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.232 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2445 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:04
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7605
Intraday
Short term
Yesterday range 70
Yesterday high 0.7614
Yesterday low 0.7544
Yesterday close 0.7563
R3 0.77
R2 0.7625
R1 0.7605
S1 0.7545
S2 0.753
S3 0.749
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7605 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7545.
TP4: S2=0.753.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7625 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7625 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.77 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7605 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:05
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7
Intraday
Short term
Yesterday range 52
Yesterday high 0.7021
Yesterday low 0.6969
Yesterday close 0.6971
R3 0.7095
R2 0.702
R1 0.7
S1 0.6955
S2 0.694
S3 0.6915
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6955.
TP4: S2=0.694.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.702 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.702 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7095 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:07
Advise Sell (Limit) Below R1=1.007
Intraday
Short term
Yesterday range 25
Yesterday high 1.0035
Yesterday low 1.001
Yesterday close 1.0018
R3 1.0165
R2 1.009
R1 1.007
S1 1.0005
S2 0.998
S3 0.995
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.007 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0005.
TP4: S2=0.998.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.009 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.009 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0165 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.007 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=1.338
Intraday
Short term
Yesterday range 82
Yesterday high 1.3455
Yesterday low 1.3373
Yesterday close 1.3401
R3 1.3535
R2 1.3495
R1 1.345
S1 1.338
S2 1.336
S3 1.328
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.338 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.345.
TP4: R2=1.3495.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.336 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.336 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.328 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.338 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:10
Advise Sell (Limit) Below R1=111.25
Intraday
Short term
Yesterday range 67
Yesterday high 110.93
Yesterday low 110.26
Yesterday close 110.74
R3 112.25
R2 111.5
R1 111.25
S1 110.5
S2 110.25
S3 109.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.5.
TP4: S2=110.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=111.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=111.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=112.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:11
Advise Sell (Limit) Below R1=118.65
Intraday
Short term
Yesterday range 94
Yesterday high 118.36
Yesterday low 117.42
Yesterday close 118.2
R3 120.05
R2 119
R1 118.65
S1 117.9
S2 117.4
S3 117
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=118.65 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=117.9.
TP4: S2=117.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=119 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=119 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=120.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=118.65 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/05/2017 – 20:13
Advise Buy (Limit) Above S1=137.8
Intraday
Short term
Yesterday range 141
Yesterday high 138.41
Yesterday low 137
Yesterday close 137.68
R3 140.1
R2 139.4
R1 139
S1 137.8
S2 137.5
S3 136.25
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=137.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.
TP4: R2=139.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=137.8 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 06/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *