سیگنال 07/04/2017

عضویت در سیگنال فارکس و دریافت به موقع آنها

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 19:31
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0685
Intraday
Short term
Yesterday range 54
Yesterday high 1.0688
Yesterday low 1.0634
Yesterday close 1.0663
R3 1.078
R2 1.0705
R1 1.0685
S1 1.0625
S2 1.06
S3 1.053
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0685 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0625.
TP4: S2=1.06.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0705 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0705 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.078 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0685 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 19:33
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2445
Intraday
Short term
Yesterday range 75
Yesterday high 1.2497
Yesterday low 1.2422
Yesterday close 1.2482
R3 1.2615
R2 1.2555
R1 1.2505
S1 1.2445
S2 1.242
S3 1.232
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2445 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2505.
TP4: R2=1.2555.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.242 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.242 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.232 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2445 تنظيم نماييد

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 19:35
Advise Sell (Limit) Below R1=0.757
Intraday
Short term
Yesterday range 28
Yesterday high 0.7586
Yesterday low 0.7558
Yesterday close 0.7569
R3 0.7665
R2 0.759
R1 0.757
S1 0.7525
S2 0.749
S3 0.745
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.757 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7525.
TP4: S2=0.749.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.759 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.759 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7665 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.757 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 19:59
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.6983
Yesterday low 0.6939
Yesterday close 0.6964
R3 0.7095
R2 0.702
R1 0.7
S1 0.6955
S2 0.694
S3 0.6915
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6955.
TP4: S2=0.694.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.702 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.702 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7095 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0025
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 1.0078
Yesterday low 1.001
Yesterday close 1.0048
R3 1.013
R2 1.009
R1 1.007
S1 1.0025
S2 1.0005
S3 0.993
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0025 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.007.
TP4: R2=1.009.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0005 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0005 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.993 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0025 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 20:02
Advise Buy (Limit) Above S1=1.338
Intraday
Short term
Yesterday range 62
Yesterday high 1.344
Yesterday low 1.3378
Yesterday close 1.3433
R3 1.3535
R2 1.3495
R1 1.345
S1 1.338
S2 1.336
S3 1.328
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.338 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.345.
TP4: R2=1.3495.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.336 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.336 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.328 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.338 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 20:03
Advise Sell (Limit) Below R1=111.25
Intraday
Short term
Yesterday range 92
Yesterday high 111.45
Yesterday low 110.53
Yesterday close 110.69
R3 112.25
R2 111.5
R1 111.25
S1 110.5
S2 110.25
S3 109.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.5.
TP4: S2=110.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=111.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=111.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=112.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 20:05
Advise Buy (Limit) Above S1=117.7
Intraday
Short term
Yesterday range 78
Yesterday high 118.79
Yesterday low 118.01
Yesterday close 118.05
R3 119.75
R2 118.8
R1 118.45
S1 117.7
S2 117.4
S3 116.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=117.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=118.45.
TP4: R2=118.8.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=117.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=117.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=116.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=117.7 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 04/06/2017 – 20:07
Advise Buy (Limit) Above S1=137.7
Intraday
Short term
Yesterday range 159
Yesterday high 138.96
Yesterday low 137.37
Yesterday close 138.11
R3 140.1
R2 139.4
R1 138.95
S1 137.7
S2 137.4
S3 136.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=137.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=138.95.
TP4: R2=139.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=137.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 07/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *