سیگنال 08/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:03
Advise Sell (Limit) Below R1=1.1
Intraday
Short term
Yesterday range 56
Yesterday high 1.1002
Yesterday low 1.0946
Yesterday close 1.0998
R3 1.1095
R2 1.102
R1 1.1
S1 1.0935
S2 1.0915
S3 1.0875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0935.
TP4: S2=1.0915.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.102 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.102 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.1095 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.1 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:12
Advise Buy (Limit) Above S1=1.294
Intraday
Short term
Yesterday range 84
Yesterday high 1.2984
Yesterday low 1.29
Yesterday close 1.2984
R3 1.305
R2 1.302
R1 1.299
S1 1.294
S2 1.292
S3 1.2825
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.294 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.299.
TP4: R2=1.302.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.292 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.292 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2825 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.294 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:14
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7435
Intraday
Short term
Yesterday range 59
Yesterday high 0.7426
Yesterday low 0.7367
Yesterday close 0.7418
R3 0.753
R2 0.7455
R1 0.7435
S1 0.7385
S2 0.7365
S3 0.729
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7435 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7385.
TP4: S2=0.7365.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7455 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7455 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.753 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7435 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:36
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6905
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 0.6928
Yesterday low 0.686
Yesterday close 0.6923
R3 0.7
R2 0.697
R1 0.695
S1 0.6905
S2 0.6885
S3 0.681
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6905 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.695.
TP4: R2=0.697.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6885 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6885 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.681 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6905 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:47
Advise Buy (Limit) Above S1=0.99
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.9901
Yesterday low 0.9857
Yesterday close 0.987
R3 1
R2 0.9965
R1 0.995
S1 0.99
S2 0.9885
S3 0.9815
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.99 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.995.
TP4: R2=0.9965.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9885 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9885 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9815 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.99 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:51
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3735
Intraday
Short term
Yesterday range 152
Yesterday high 1.3793
Yesterday low 1.3641
Yesterday close 1.3651
R3 1.391
R2 1.3795
R1 1.3735
S1 1.364
S2 1.361
S3 1.353
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.364.
TP4: S2=1.361.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.3795 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.3795 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.391 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3735 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:53
Advise Buy (Limit) Above S1=112.1
Intraday
Short term
Yesterday range 72
Yesterday high 112.8
Yesterday low 112.08
Yesterday close 112.76
R3 113.5
R2 113.05
R1 112.85
S1 112.1
S2 111.9
S3 111.2
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=112.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=112.85.
TP4: R2=113.05.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=111.9 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=111.9 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=111.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=112.1 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 11:57
Advise Sell (Limit) Below R1=124.1
Intraday
Short term
Yesterday range 113
Yesterday high 124.05
Yesterday low 122.92
Yesterday close 123.99
R3 125.4
R2 124.4
R1 124.1
S1 122.95
S2 122.6
S3 122.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=124.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=122.95.
TP4: S2=122.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=124.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=124.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=125.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=124.1 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 12:28
Advise Sell (Limit) Below R1=146.4
Intraday
Short term
Yesterday range 164
Yesterday high 146.37
Yesterday low 144.73
Yesterday close 146.33
R3 147.85
R2 146.65
R1 146.4
S1 145.1
S2 144.75
S3 144
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=146.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=145.1.
TP4: S2=144.75.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=146.65 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=146.65 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=147.85 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=146.4 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 08/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *