سیگنال 09/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 19:45
Advise Sell (Limit) Below R1=1.097
Intraday
Short term
Yesterday range 56
Yesterday high 1.1002
Yesterday low 1.0946
Yesterday close 1.0998
R3 1.1085
R2 1.1
R1 1.097
S1 1.0915
S2 1.088
S3 1.085
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.097 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0915.
TP4: S2=1.088.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.1085 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.097 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:01
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2975
Intraday
Short term
Yesterday range 84
Yesterday high 1.2984
Yesterday low 1.29
Yesterday close 1.2984
R3 1.308
R2 1.299
R1 1.2975
S1 1.2915
S2 1.29
S3 1.2865
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2975 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2915.
TP4: S2=1.29.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.299 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.299 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.308 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2975 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:03
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7425
Intraday
Short term
Yesterday range 59
Yesterday high 0.7426
Yesterday low 0.7367
Yesterday close 0.7418
R3 0.752
R2 0.7445
R1 0.7425
S1 0.7365
S2 0.7335
S3 0.729
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7425 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7365.
TP4: S2=0.7335.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7445 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7445 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.752 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7425 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:11
Advise Sell (Limit) Below R1=0.6945
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 0.6928
Yesterday low 0.686
Yesterday close 0.6923
R3 0.704
R2 0.6965
R1 0.6945
S1 0.6895
S2 0.6875
S3 0.684
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.6945 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6895.
TP4: S2=0.6875.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.6965 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.6965 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.704 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.6945 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:24
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9945
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.9901
Yesterday low 0.9857
Yesterday close 0.987
R3 1.005
R2 1.002
R1 1
S1 0.9945
S2 0.9925
S3 0.985
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9945 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.
TP4: R2=1.002.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9925 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9925 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.985 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9945 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:25
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3735
Intraday
Short term
Yesterday range 152
Yesterday high 1.3793
Yesterday low 1.3641
Yesterday close 1.3651
R3 1.391
R2 1.3795
R1 1.3735
S1 1.364
S2 1.361
S3 1.353
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.364.
TP4: S2=1.361.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.3795 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.3795 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.391 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3735 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:27
Advise Buy (Limit) Above S1=112.6
Intraday
Short term
Yesterday range 72
Yesterday high 112.8
Yesterday low 112.08
Yesterday close 112.76
R3 113.8
R2 113.5
R1 113.3
S1 112.6
S2 112.4
S3 111.7
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=112.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=113.3.
TP4: R2=113.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=112.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=112.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=111.7 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=112.6 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:28
Advise Sell (Limit) Below R1=124.1
Intraday
Short term
Yesterday range 113
Yesterday high 124.05
Yesterday low 122.92
Yesterday close 123.99
R3 125.4
R2 124.4
R1 124.1
S1 122.95
S2 122.6
S3 122.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=124.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=122.95.
TP4: S2=122.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=124.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=124.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=125.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=124.1 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 05/08/2017 – 20:30
Advise Buy (Limit) Above S1=145.9
Intraday
Short term
Yesterday range 164
Yesterday high 146.37
Yesterday low 144.73
Yesterday close 146.33
R3 148.35
R2 147.5
R1 147
S1 145.9
S2 145.7
S3 144.55
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=145.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=147.
TP4: R2=147.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=145.7 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=145.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=144.55 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=145.9 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 09/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *