سیگنال 10/04/2017

عضویت در سیگنال فارکس و دریافت به موقع آنها

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 09:33
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0635
Intraday
Short term
Yesterday range 86
Yesterday high 1.0666
Yesterday low 1.058
Yesterday close 1.0589
R3 1.073
R2 1.0655
R1 1.0635
S1 1.0565
S2 1.0525
S3 1.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0635 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0565.
TP4: S2=1.0525.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0655 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0655 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.073 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0635 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 09:35
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2425
Intraday
Short term
Yesterday range 112
Yesterday high 1.2477
Yesterday low 1.2365
Yesterday close 1.2369
R3 1.255
R2 1.245
R1 1.2425
S1 1.2365
S2 1.2335
S3 1.23
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2425 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2365.
TP4: S2=1.2335.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.245 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.245 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.255 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2425 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 09:58
Advise Sell (Limit) Below R1=0.751
Intraday
Short term
Yesterday range 52
Yesterday high 0.7545
Yesterday low 0.7493
Yesterday close 0.7498
R3 0.7605
R2 0.753
R1 0.751
S1 0.7455
S2 0.7425
S3 0.74
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.751 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7455.
TP4: S2=0.7425.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.753 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.753 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7605 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.751 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 09:59
Advise Sell (Limit) Below R1=0.696
Intraday
Short term
Yesterday range 65
Yesterday high 0.6995
Yesterday low 0.693
Yesterday close 0.6932
R3 0.7055
R2 0.698
R1 0.696
S1 0.6915
S2 0.689
S3 0.686
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.696 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6915.
TP4: S2=0.689.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.698 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.698 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7055 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.696 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 10:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0065
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 1.0094
Yesterday low 1.0026
Yesterday close 1.009
R3 1.015
R2 1.0125
R1 1.0105
S1 1.0065
S2 1.0045
S3 0.997
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0065 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0105.
TP4: R2=1.0125.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0045 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0045 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.997 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0065 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 10:11
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3375
Intraday
Short term
Yesterday range 90
Yesterday high 1.3431
Yesterday low 1.3341
Yesterday close 1.3402
R3 1.3535
R2 1.3495
R1 1.345
S1 1.3375
S2 1.3355
S3 1.3275
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3375 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.345.
TP4: R2=1.3495.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3355 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3355 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3275 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3375 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 10:14
Advise Buy (Limit) Above S1=110.9
Intraday
Short term
Yesterday range 124
Yesterday high 111.36
Yesterday low 110.12
Yesterday close 111.09
R3 112.85
R2 112.15
R1 111.6
S1 110.9
S2 110.7
S3 110
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.6.
TP4: R2=112.15.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.7 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=110 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.9 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 10:17
Advise Sell (Limit) Below R1=118.15
Intraday
Short term
Yesterday range 85
Yesterday high 118.16
Yesterday low 117.31
Yesterday close 117.67
R3 119.25
R2 118.35
R1 118.15
S1 117.35
S2 117
S3 116.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=118.15 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=117.35.
TP4: S2=117.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=118.35 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=118.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=119.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=118.15 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 04/10/2017 – 10:20
Advise Buy (Limit) Above S1=137.3
Intraday
Short term
Yesterday range 136
Yesterday high 138.26
Yesterday low 136.9
Yesterday close 137.31
R3 139.1
R2 138.7
R1 138.35
S1 137.3
S2 137
S3 135.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=137.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=138.35.
TP4: R2=138.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=135.75 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=137.3 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 10/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *