سیگنال 10/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 19:56
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0905
Intraday
Short term
Yesterday range 106
Yesterday high 1.1021
Yesterday low 1.0915
Yesterday close 1.0923
R3 1.1
R2 1.0925
R1 1.0905
S1 1.085
S2 1.083
S3 1.0775
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0905 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.085.
TP4: S2=1.083.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0925 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0925 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0905 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 19:59
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2965
Intraday
Short term
Yesterday range 60
Yesterday high 1.2989
Yesterday low 1.2929
Yesterday close 1.294
R3 1.309
R2 1.299
R1 1.2965
S1 1.2905
S2 1.2875
S3 1.283
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2965 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2905.
TP4: S2=1.2875.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.299 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.299 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.309 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2965 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=0.738
Intraday
Short term
Yesterday range 47
Yesterday high 0.7424
Yesterday low 0.7377
Yesterday close 0.7385
R3 0.7475
R2 0.74
R1 0.738
S1 0.733
S2 0.73
S3 0.727
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.738 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.733.
TP4: S2=0.73.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.74 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.74 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7475 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.738 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:04
Advise Sell (Limit) Below R1=0.6925
Intraday
Short term
Yesterday range 57
Yesterday high 0.6945
Yesterday low 0.6888
Yesterday close 0.6907
R3 0.702
R2 0.6945
R1 0.6925
S1 0.6875
S2 0.685
S3 0.683
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.6925 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6875.
TP4: S2=0.685.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.6945 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.6945 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.702 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.6925 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:07
Advise Buy (Limit) Above S1=1.003
Intraday
Short term
Yesterday range 116
Yesterday high 0.9989
Yesterday low 0.9873
Yesterday close 0.9983
R3 1.015
R2 1.012
R1 1.009
S1 1.003
S2 1
S3 0.9915
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.003 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.009.
TP4: R2=1.012.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9915 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.003 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:13
Advise Sell (Limit) Below R1=1.377
Intraday
Short term
Yesterday range 90
Yesterday high 1.3733
Yesterday low 1.3643
Yesterday close 1.369
R3 1.3875
R2 1.3795
R1 1.377
S1 1.367
S2 1.364
S3 1.3535
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.377 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.367.
TP4: S2=1.364.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.3795 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.3795 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3875 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.377 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:16
Advise Buy (Limit) Above S1=113.35
Intraday
Short term
Yesterday range 90
Yesterday high 113.29
Yesterday low 112.39
Yesterday close 113.24
R3 115.25
R2 114.8
R1 114.3
S1 113.35
S2 113
S3 112.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=113.35 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=114.3.
TP4: R2=114.8.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=113 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=113 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=112.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=113.35 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:19
Advise Sell (Limit) Below R1=124.5
Intraday
Short term
Yesterday range 152
Yesterday high 124.5
Yesterday low 122.98
Yesterday close 123.71
R3 125.7
R2 124.75
R1 124.5
S1 123.6
S2 122.95
S3 122.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=124.5 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=123.6.
TP4: S2=122.95.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=124.75 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=124.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=125.7 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=124.5 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 05/09/2017 – 20:21
Advise Sell (Limit) Below R1=147.6
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 146.61
Yesterday low 145.58
Yesterday close 146.47
R3 149.05
R2 147.85
R1 147.6
S1 146.8
S2 146.35
S3 145.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=147.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=146.8.
TP4: S2=146.35.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=147.85 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=147.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=149.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=147.6 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 10/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *