سیگنال 12/04/2017

ثبت نام و دریافت به موقع سیگنال ها

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 19:54
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0635
Intraday
Short term
Yesterday range 37
Yesterday high 1.0606
Yesterday low 1.0569
Yesterday close 1.0595
R3 1.073
R2 1.0655
R1 1.0635
S1 1.058
S2 1.056
S3 1.0525
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0635 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.058.
TP4: S2=1.056.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0655 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0655 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.073 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0635 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:02
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2445
Intraday
Short term
Yesterday range 65
Yesterday high 1.243
Yesterday low 1.2365
Yesterday close 1.2414
R3 1.2615
R2 1.2555
R1 1.2505
S1 1.2445
S2 1.2425
S3 1.233
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2445 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2505.
TP4: R2=1.2555.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2425 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2425 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.233 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2445 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:04
Advise Sell (Limit) Below R1=0.752
Intraday
Short term
Yesterday range 33
Yesterday high 0.7508
Yesterday low 0.7475
Yesterday close 0.75
R3 0.7615
R2 0.754
R1 0.752
S1 0.747
S2 0.745
S3 0.74
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.752 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.747.
TP4: S2=0.745.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.754 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.754 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7615 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.752 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:07
Advise Buy (Limit) Above S1=0.693
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.6964
Yesterday low 0.692
Yesterday close 0.6961
R3 0.702
R2 0.699
R1 0.697
S1 0.693
S2 0.692
S3 0.6855
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.693 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.697.
TP4: R2=0.699.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.692 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.692 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6855 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.693 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:09
Advise Buy (Limit) Above S1=1.005
Intraday
Short term
Yesterday range 33
Yesterday high 1.0106
Yesterday low 1.0073
Yesterday close 1.0084
R3 1.013
R2 1.0105
R1 1.009
S1 1.005
S2 1.003
S3 0.9955
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.005 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.009.
TP4: R2=1.0105.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.003 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.003 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9955 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.005 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 19:52
Advise Sell (Limit) Below R1=1.338
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 1.3425
Yesterday low 1.3322
Yesterday close 1.3325
R3 1.348
R2 1.34
R1 1.338
S1 1.331
S2 1.3275
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.338 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.331.
TP4: S2=1.3275.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.34 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.34 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.348 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.338 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:13
Advise Sell (Limit) Below R1=110.25
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 111.57
Yesterday low 110.8
Yesterday close 110.93
R3 111.35
R2 110.55
R1 110.25
S1 109.55
S2 109.3
S3 109
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=110.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=109.55.
TP4: S2=109.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=110.55 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=110.55 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=111.35 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=110.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:15
Advise Sell (Limit) Below R1=116.9
Intraday
Short term
Yesterday range 61
Yesterday high 118.06
Yesterday low 117.45
Yesterday close 117.55
R3 118.4
R2 117.3
R1 116.9
S1 116
S2 115.6
S3 115.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=116.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=116.
TP4: S2=115.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=117.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=117.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=118.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=116.9 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 04/11/2017 – 20:17
Advise Sell (Limit) Below R1=137.55
Intraday
Short term
Yesterday range 85
Yesterday high 138.18
Yesterday low 137.33
Yesterday close 137.65
R3 138.9
R2 137.75
R1 137.55
S1 136.55
S2 136
S3 135.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=137.55 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=136.55.
TP4: S2=136.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=137.75 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=137.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=138.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=137.55 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 12/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *