سیگنال 17/03/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:27
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0735
Intraday
Short term
Yesterday range 135
Yesterday high 1.0739
Yesterday low 1.0604
Yesterday close 1.0736
R3 1.087
R2 1.083
R1 1.08
S1 1.0735
S2 1.0705
S3 1.062
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.08.
TP4: R2=1.083.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0705 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0705 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.062 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0735 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:32
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2295
Intraday
Short term
Yesterday range 163
Yesterday high 1.2309
Yesterday low 1.2146
Yesterday close 1.2286
R3 1.257
R2 1.247
R1 1.24
S1 1.2295
S2 1.225
S3 1.213
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2295 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.24.
TP4: R2=1.247.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.225 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.225 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.213 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2295 تنظيم نماييد.

 

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:35
Advise Buy (Limit) Above S1=0.763
Intraday
Short term
Yesterday range 165
Yesterday high 0.7718
Yesterday low 0.7553
Yesterday close 0.7704
R3 0.7775
R2 0.772
R1 0.77
S1 0.763
S2 0.7605
S3 0.7525
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.763 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.77.
TP4: R2=0.772.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7605 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7605 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7525 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.763 تنظيم نماييد.

 

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:38
Advise Buy (Limit) Above S1=0.695
Intraday
Short term
Yesterday range 129
Yesterday high 0.7048
Yesterday low 0.6919
Yesterday close 0.701
R3 0.71
R2 0.705
R1 0.703
S1 0.695
S2 0.693
S3 0.6855
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.695 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.703.
TP4: R2=0.705.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.693 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.693 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6855 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.695 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:45
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0015
Intraday
Short term
Yesterday range 115
Yesterday high 1.01
Yesterday low 0.9985
Yesterday close 1.0004
R3 1.013
R2 1.0045
R1 1.0015
S1 0.995
S2 0.99
S3 0.986
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0015 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.995.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0045 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0045 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.013 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0015 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:42
Advise Sell (Limit) Below R1=1.34
Intraday
Short term
Yesterday range 190
Yesterday high 1.3484
Yesterday low 1.3294
Yesterday close 1.33
R3 1.352
R2 1.343
R1 1.34
S1 1.3305
S2 1.3275
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.34 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3305.
TP4: S2=1.3275.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.352 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.34 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 21:00
Advise Sell (Limit) Below R1=113.65
Intraday
Short term
Yesterday range 172
Yesterday high 114.88
Yesterday low 113.16
Yesterday close 113.45
R3 115.05
R2 114.1
R1 113.65
S1 112.9
S2 112.5
S3 112
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=113.65 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=112.9.
TP4: S2=112.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=114.1 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=114.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=115.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=113.65 تنظيم نماييد.

 

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:49
Advise Buy (Limit) Above S1=121.5
Intraday
Short term
Yesterday range 86
Yesterday high 122.05
Yesterday low 121.19
Yesterday close 121.81
R3 122.9
R2 122.6
R1 122.25
S1 121.5
S2 121.15
S3 120.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=121.5 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=122.25.
TP4: R2=122.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=121.15 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=121.15 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=120.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=121.5 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 03/16/2017 – 20:54
Advise Buy (Limit) Above S1=139.05
Intraday
Short term
Yesterday range 152
Yesterday high 140.59
Yesterday low 139.07
Yesterday close 139.4
R3 141
R2 140.5
R1 140.1
S1 139.05
S2 138.55
S3 137.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=139.05 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.1.
TP4: R2=140.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.55 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.55 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=139.05 تنظيم نماييد.

 

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 17/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *