سیگنال 18/04/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنال فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:35
Advise Buy (Limit) Above S1=1.062
Intraday
Short term
Yesterday range 27
Yesterday high 1.0632
Yesterday low 1.0605
Yesterday close 1.0612
R3 1.075
R2 1.07
R1 1.0675
S1 1.062
S2 1.06
S3 1.0525
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.062 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0675.
TP4: R2=1.07.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.06 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.06 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0525 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.062 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:42
Advise Buy (Limit) Above S1=1.252
Intraday
Short term
Yesterday range 35
Yesterday high 1.2535
Yesterday low 1.25
Yesterday close 1.2523
R3 1.2655
R2 1.2615
R1 1.2595
S1 1.252
S2 1.25
S3 1.2405
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.252 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2595.
TP4: R2=1.2615.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.25 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.25 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2405 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.252 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:47
Advise Buy (Limit) Above S1=0.757
Intraday
Short term
Yesterday range 26
Yesterday high 0.7582
Yesterday low 0.7556
Yesterday close 0.7576
R3 0.7675
R2 0.763
R1 0.761
S1 0.757
S2 0.7555
S3 0.7485
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.757 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.761.
TP4: R2=0.763.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7555 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7555 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7485 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.757 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:49
Advise Buy (Limit) Above S1=0.698
Intraday
Short term
Yesterday range 31
Yesterday high 0.7013
Yesterday low 0.6982
Yesterday close 0.7005
R3 0.709
R2 0.706
R1 0.7035
S1 0.698
S2 0.696
S3 0.6885
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.698 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7035.
TP4: R2=0.706.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.696 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.696 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6885 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.698 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:52
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0025
Intraday
Short term
Yesterday range 33
Yesterday high 1.0059
Yesterday low 1.0026
Yesterday close 1.0052
R3 1.0145
R2 1.0105
R1 1.0065
S1 1.0025
S2 1.0005
S3 0.993
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0025 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0065.
TP4: R2=1.0105.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0005 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0005 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.993 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0025 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=1.326
Intraday
Short term
Yesterday range 27
Yesterday high 1.3336
Yesterday low 1.3309
Yesterday close 1.3325
R3 1.3425
R2 1.338
R1 1.334
S1 1.326
S2 1.3225
S3 1.313
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.326 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.334.
TP4: R2=1.338.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3225 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3225 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.313 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.326 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=108.5
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 109.22
Yesterday low 108.54
Yesterday close 108.63
R3 109.9
R2 109.5
R1 109.2
S1 108.5
S2 108.15
S3 107.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=108.5 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=109.2.
TP4: R2=109.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=108.15 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=108.15 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=107.3 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=108.5 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 19:58
Advise Buy (Limit) Above S1=115.35
Intraday
Short term
Yesterday range 82
Yesterday high 116.01
Yesterday low 115.19
Yesterday close 115.33
R3 117.4
R2 116.55
R1 116.15
S1 115.35
S2 114.85
S3 113.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=115.35 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=116.15.
TP4: R2=116.55.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=114.85 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=114.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=113.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=115.35 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 04/17/2017 – 20:00
Advise Buy (Limit) Above S1=135.95
Intraday
Short term
Yesterday range 66
Yesterday high 136.55
Yesterday low 135.89
Yesterday close 135.97
R3 138.45
R2 137.45
R1 137
S1 135.95
S2 135.6
S3 134.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=135.95 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=137.
TP4: R2=137.45.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=135.6 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=135.6 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=134.3 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=135.95 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 18/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *