سیگنال 19/04/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنال های فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 19:57
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0695
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 1.067
Yesterday low 1.0602
Yesterday close 1.0643
R3 1.0825
R2 1.078
R1 1.075
S1 1.0695
S2 1.0675
S3 1.06
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0695 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.075.
TP4: R2=1.078.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.06 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0695 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:05
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2735
Intraday
Short term
Yesterday range 75
Yesterday high 1.2599
Yesterday low 1.2524
Yesterday close 1.2565
R3 1.3
R2 1.295
R1 1.2905
S1 1.2735
S2 1.2675
S3 1.254
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2905.
TP4: R2=1.295.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.254 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2735 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:08
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7575
Intraday
Short term
Yesterday range 39
Yesterday high 0.761
Yesterday low 0.7571
Yesterday close 0.7589
R3 0.767
R2 0.7595
R1 0.7575
S1 0.7525
S2 0.75
S3 0.7465
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7575 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7525.
TP4: S2=0.75.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7595 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7595 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.767 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7575 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:13
Advise Buy (Limit) Above S1=0.7015
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 0.7035
Yesterday low 0.6995
Yesterday close 0.701
R3 0.7135
R2 0.709
R1 0.7065
S1 0.7015
S2 0.6995
S3 0.692
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.7015 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7065.
TP4: R2=0.709.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6995 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6995 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.692 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.7015 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:18
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0005
Intraday
Short term
Yesterday range 48
Yesterday high 1.0056
Yesterday low 1.0008
Yesterday close 1.0042
R3 1.01
R2 1.0025
R1 1.0005
S1 0.995
S2 0.991
S3 0.9875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0005 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.995.
TP4: S2=0.991.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0025 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0025 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.01 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0005 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:23
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3335
Intraday
Short term
Yesterday range 61
Yesterday high 1.3322
Yesterday low 1.3261
Yesterday close 1.3315
R3 1.3455
R2 1.3415
R1 1.34
S1 1.3335
S2 1.3315
S3 1.3235
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3335 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.34.
TP4: R2=1.3415.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3315 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3315 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3235 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3335 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:26
Advise Sell (Limit) Below R1=109
Intraday
Short term
Yesterday range 92
Yesterday high 109.04
Yesterday low 108.12
Yesterday close 108.9
R3 109.9
R2 109.2
R1 109
S1 108.3
S2 108
S3 107.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=109 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=108.3.
TP4: S2=108.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=109.2 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=109.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=109.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=109 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:28
Advise Buy (Limit) Above S1=115.95
Intraday
Short term
Yesterday range 118
Yesterday high 116.02
Yesterday low 114.84
Yesterday close 115.89
R3 117.3
R2 116.85
R1 116.55
S1 115.95
S2 115.75
S3 114.85
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=115.95 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=116.55.
TP4: R2=116.85.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=115.75 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=115.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=114.85 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=115.95 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 04/18/2017 – 20:43
Advise Buy (Limit) Above S1=138.7
Intraday
Short term
Yesterday range 138
Yesterday high 136.9
Yesterday low 135.52
Yesterday close 136.76
R3 141
R2 140.5
R1 140
S1 138.7
S2 138.3
S3 136.95
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.
TP4: R2=140.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 19/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *