سیگنال 20/03/2017

 

سیگنال EURUSD

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 09:44
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0705
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 1.0773
Yesterday low 1.0705
Yesterday close 1.0771
R3 1.088
R2 1.082
R1 1.0785
S1 1.0705
S2 1.0685
S3 1.061
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0705 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0785.
TP4: R2=1.082.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0685 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0685 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.061 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0705 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 10:42
Advise Buy (Limit) Above S1=1.234
Intraday
Short term
Yesterday range 135
Yesterday high 1.2376
Yesterday low 1.2241
Yesterday close 1.236
R3 1.2565
R2 1.2505
R1 1.2405
S1 1.234
S2 1.231
S3 1.2205
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.234 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2405.
TP4: R2=1.2505.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.231 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.231 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2205 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.234 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 10:47
Advise Buy (Limit) Above S1=0.766
Intraday
Short term
Yesterday range 53
Yesterday high 0.7716
Yesterday low 0.7663
Yesterday close 0.768
R3 0.7775
R2 0.774
R1 0.772
S1 0.766
S2 0.763
S3 0.7545
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.766 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.772.
TP4: R2=0.774.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.763 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.763 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7545 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.766 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 10:53
Advise Buy (Limit) Above S1=0.698
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 0.7042
Yesterday low 0.6968
Yesterday close 0.6984
R3 0.713
R2 0.708
R1 0.705
S1 0.698
S2 0.695
S3 0.6865
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.698 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.705.
TP4: R2=0.708.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.695 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.695 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6865 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.698 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 10:58
Advise Sell (Limit) Below R1=1.34
Intraday
Short term
Yesterday range 76
Yesterday high 1.3352
Yesterday low 1.3276
Yesterday close 1.3313
R3 1.352
R2 1.343
R1 1.34
S1 1.3305
S2 1.3275
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.34 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3305.
TP4: S2=1.3275.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.352 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.34 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 10:56
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0025
Intraday
Short term
Yesterday range 62
Yesterday high 1.0011
Yesterday low 0.9949
Yesterday close 0.9959
R3 1.015
R2 1.006
R1 1.0025
S1 0.9945
S2 0.99
S3 0.986
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0025 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9945.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.006 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.006 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.015 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0025 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 16:26
Advise Sell (Limit) Below R1=113
Intraday
Short term
Yesterday range 64
Yesterday high 113.54
Yesterday low 112.9
Yesterday close 113.29
R3 113.9
R2 113.2
R1 113
S1 112
S2 111.7
S3 111.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=113 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=112.
TP4: S2=111.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=113.2 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=113.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=113 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 16:23
Advise Sell (Limit) Below R1=121.35
Intraday
Short term
Yesterday range 95
Yesterday high 122.07
Yesterday low 121.12
Yesterday close 122.04
R3 122.65
R2 121.65
R1 121.35
S1 120.55
S2 120
S3 119.45
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=121.35 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=120.55.
TP4: S2=120.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=121.65 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=121.65 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=122.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=121.35 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار ش., 03/18/2017 – 16:42
Advise Buy (Limit) Above S1=139.05
Intraday
Short term
Yesterday range 162
Yesterday high 140.1
Yesterday low 138.48
Yesterday close 139.94
R3 141
R2 140.5
R1 140.1
S1 139.05
S2 138.55
S3 137.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=139.05 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.1.
TP4: R2=140.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.55 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.55 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=139.05 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 20/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *