سیگنال 21/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 19:54
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0755
Intraday
Short term
Yesterday range 37
Yesterday high 1.0736
Yesterday low 1.0699
Yesterday close 1.071
R3 1.085
R2 1.0775
R1 1.0755
S1 1.07
S2 1.068
S3 1.063
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0755 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.07.
TP4: S2=1.068.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0775 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0775 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.085 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0755 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2735
Intraday
Short term
Yesterday range 92
Yesterday high 1.2861
Yesterday low 1.2769
Yesterday close 1.2776
R3 1.295
R2 1.2905
R1 1.286
S1 1.2735
S2 1.2675
S3 1.254
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.286.
TP4: R2=1.2905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.254 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2735 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 19:56
Advise Sell (Limit) Below R1=0.755
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 0.7562
Yesterday low 0.7491
Yesterday close 0.7496
R3 0.7635
R2 0.7565
R1 0.755
S1 0.749
S2 0.745
S3 0.74
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.755 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.749.
TP4: S2=0.745.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7565 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7565 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7635 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.755 تنظيم نماييد

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:00
Advise Sell (Limit) Below R1=0.705
Intraday
Short term
Yesterday range 56
Yesterday high 0.7052
Yesterday low 0.6996
Yesterday close 0.7002
R3 0.7185
R2 0.709
R1 0.705
S1 0.6995
S2 0.696
S3 0.691
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.705 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6995.
TP4: S2=0.696.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.709 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.709 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7185 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.705 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0005
Intraday
Short term
Yesterday range 35
Yesterday high 0.999
Yesterday low 0.9955
Yesterday close 0.998
R3 1.01
R2 1.0025
R1 1.0005
S1 0.9955
S2 0.991
S3 0.9875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0005 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9955.
TP4: S2=0.991.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0025 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0025 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.01 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0005 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:02
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3435
Intraday
Short term
Yesterday range 116
Yesterday high 1.349
Yesterday low 1.3374
Yesterday close 1.3484
R3 1.36
R2 1.3535
R1 1.35
S1 1.3435
S2 1.341
S3 1.3325
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3435 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.35.
TP4: R2=1.3535.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.341 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3325 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3435 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:06
Advise Buy (Limit) Above S1=108.7
Intraday
Short term
Yesterday range 80
Yesterday high 109.17
Yesterday low 108.37
Yesterday close 108.85
R3 110.25
R2 109.85
R1 109.5
S1 108.7
S2 108.35
S3 107.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=108.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=109.5.
TP4: R2=109.85.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=108.35 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=108.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=107.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=108.7 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:21
Advise Buy (Limit) Above S1=116.8
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 116.97
Yesterday low 116.26
Yesterday close 116.62
R3 118.55
R2 118.25
R1 117.8
S1 116.8
S2 116.5
S3 115.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=116.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=117.8.
TP4: R2=118.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=116.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=116.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=115.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=116.8 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 04/20/2017 – 20:23
Advise Buy (Limit) Above S1=139.3
Intraday
Short term
Yesterday range 126
Yesterday high 140.1
Yesterday low 138.84
Yesterday close 139
R3 141
R2 140.55
R1 140.25
S1 139.3
S2 138.9
S3 137.55
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=139.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.25.
TP4: R2=140.55.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.9 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.9 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.55 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=139.3 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 21/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *