سیگنال 23/03/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 19:52
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0775
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 1.0821
Yesterday low 1.0718
Yesterday close 1.0806
R3 1.09
R2 1.0845
R1 1.0825
S1 1.0775
S2 1.0755
S3 1.068
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0775 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0825.
TP4: R2=1.0845.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0755 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0755 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.068 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0775 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 19:46
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2425
Intraday
Short term
Yesterday range 154
Yesterday high 1.2494
Yesterday low 1.234
Yesterday close 1.2472
R3 1.26
R2 1.257
R1 1.2505
S1 1.2425
S2 1.24
S3 1.23
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2425 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2505.
TP4: R2=1.257.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.24 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.24 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.23 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2425 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 19:53
Advise Sell (Limit) Below R1=0.77
Intraday
Short term
Yesterday range 67
Yesterday high 0.7749
Yesterday low 0.7682
Yesterday close 0.7685
R3 0.7795
R2 0.772
R1 0.77
S1 0.7635
S2 0.76
S3 0.754
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.77 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7635.
TP4: S2=0.76.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.772 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.772 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7795 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.77 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=0.702
Intraday
Short term
Yesterday range 58
Yesterday high 0.7089
Yesterday low 0.7031
Yesterday close 0.7041
R3 0.72
R2 0.713
R1 0.709
S1 0.702
S2 0.7
S3 0.6925
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.702 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.709.
TP4: R2=0.713.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6925 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.702 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 20:00
Advise Sell (Limit) Below R1=0.994
Intraday
Short term
Yesterday range 81
Yesterday high 1.0001
Yesterday low 0.992
Yesterday close 0.9939
R3 1.0035
R2 0.996
R1 0.994
S1 0.988
S2 0.986
S3 0.98
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.994 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.988.
TP4: S2=0.986.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.996 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.996 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0035 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.994 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=1.338
Intraday
Short term
Yesterday range 101
Yesterday high 1.3364
Yesterday low 1.3263
Yesterday close 1.3353
R3 1.35
R2 1.341
R1 1.338
S1 1.33
S2 1.326
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.338 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.33.
TP4: S2=1.326.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.341 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.35 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.338 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 20:04
Advise Sell (Limit) Below R1=111.7
Intraday
Short term
Yesterday range 133
Yesterday high 112.86
Yesterday low 111.53
Yesterday close 111.77
R3 113.2
R2 112.2
R1 111.7
S1 110.7
S2 110.35
S3 110
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.7.
TP4: S2=110.35.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=112.2 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=112.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.7 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 20:06
Advise Sell (Limit) Below R1=120.35
Intraday
Short term
Yesterday range 122
Yesterday high 121.83
Yesterday low 120.61
Yesterday close 120.79
R3 121.65
R2 120.65
R1 120.35
S1 119.65
S2 119.2
S3 118.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=120.35 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=119.65.
TP4: S2=119.2.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=120.65 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=120.65 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=121.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=120.35 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/22/2017 – 20:08
Advise Sell (Limit) Below R1=139
Intraday
Short term
Yesterday range 149
Yesterday high 140.33
Yesterday low 138.84
Yesterday close 139.36
R3 140.65
R2 139.35
R1 139
S1 137.75
S2 137.3
S3 136.85
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=139 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=137.75.
TP4: S2=137.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=139.35 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=139.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=140.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=139 تنظيم نماييد.

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 23/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *