سیگنال 24/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:04
Advise Buy (Limit) Above S1=1.075
Intraday
Short term
Yesterday range 49
Yesterday high 1.0824
Yesterday low 1.0775
Yesterday close 1.0792
R3 1.087
R2 1.0825
R1 1.0805
S1 1.075
S2 1.073
S3 1.0655
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.075 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0805.
TP4: R2=1.0825.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.073 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.073 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0655 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.075 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=1.249
Intraday
Short term
Yesterday range 83
Yesterday high 1.2506
Yesterday low 1.2423
Yesterday close 1.2478
R3 1.2675
R2 1.26
R1 1.2565
S1 1.249
S2 1.247
S3 1.2375
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.249 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2565.
TP4: R2=1.26.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.247 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.247 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2375 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.249 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:10
Advise Sell (Limit) Below R1=0.765
Intraday
Short term
Yesterday range 51
Yesterday high 0.7689
Yesterday low 0.7638
Yesterday close 0.7674
R3 0.7745
R2 0.767
R1 0.765
S1 0.76
S2 0.754
S3 0.749
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.765 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.76.
TP4: S2=0.754.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.767 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.767 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7745 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.765 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:12
Advise Buy (Limit) Above S1=0.7015
Intraday
Short term
Yesterday range 57
Yesterday high 0.7072
Yesterday low 0.7015
Yesterday close 0.7041
R3 0.716
R2 0.709
R1 0.707
S1 0.7015
S2 0.7
S3 0.693
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.7015 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.707.
TP4: R2=0.709.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.693 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.7015 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:13
Advise Sell (Limit) Below R1=0.9945
Intraday
Short term
Yesterday range 65
Yesterday high 0.9945
Yesterday low 0.988
Yesterday close 0.9915
R3 1.004
R2 0.9965
R1 0.9945
S1 0.99
S2 0.988
S3 0.98
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.9945 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.99.
TP4: S2=0.988.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.9965 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.9965 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.004 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.9945 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 19:40
Advise Sell (Limit) Below R1=1.338
Intraday
Short term
Yesterday range 89
Yesterday high 1.3409
Yesterday low 1.332
Yesterday close 1.3333
R3 1.35
R2 1.341
R1 1.338
S1 1.331
S2 1.326
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.338 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.331.
TP4: S2=1.326.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.341 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.35 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.338 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:15
Advise Sell (Limit) Below R1=111.6
Intraday
Short term
Yesterday range 107
Yesterday high 111.79
Yesterday low 110.72
Yesterday close 111.26
R3 112.5
R2 111.8
R1 111.6
S1 110.7
S2 110.35
S3 110
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.7.
TP4: S2=110.35.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=111.8 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=111.8 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=112.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.6 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:16
Advise Sell (Limit) Below R1=120.1
Intraday
Short term
Yesterday range 117
Yesterday high 120.85
Yesterday low 119.68
Yesterday close 120.08
R3 121.2
R2 120.3
R1 120.1
S1 119.3
S2 119
S3 118.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=120.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=119.3.
TP4: S2=119.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=120.3 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=120.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=121.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=120.1 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 03/23/2017 – 20:19
Advise Buy (Limit) Above S1=138.15
Intraday
Short term
Yesterday range 174
Yesterday high 139.42
Yesterday low 137.68
Yesterday close 138.76
R3 140.5
R2 139.85
R1 139.3
S1 138.15
S2 137.7
S3 136.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.15 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.3.
TP4: R2=139.85.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137.7 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.3 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.15 تنظيم نماييد.
این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 24/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *