سیگنال 27/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 07:45
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0775
Intraday
Short term
Yesterday range 37
Yesterday high 1.0804
Yesterday low 1.0767
Yesterday close 1.0782
R3 1.0875
R2 1.0845
R1 1.0825
S1 1.0775
S2 1.076
S3 1.069
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0775 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0825.
TP4: R2=1.0845.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.076 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.076 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.069 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0775 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 08:08
Advise Sell (Limit) Below R1=1.251
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 1.2533
Yesterday low 1.2462
Yesterday close 1.2516
R3 1.2625
R2 1.253
R1 1.251
S1 1.243
S2 1.24
S3 1.234
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.251 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.243.
TP4: S2=1.24.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.253 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.253 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.2625 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.251 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 08:04
Advise Sell (Limit) Below R1=0.765
Intraday
Short term
Yesterday range 55
Yesterday high 0.7676
Yesterday low 0.7621
Yesterday close 0.7625
R3 0.7745
R2 0.767
R1 0.765
S1 0.76
S2 0.754
S3 0.749
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.765 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.76.
TP4: S2=0.754.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.767 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.767 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7745 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.765 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 10:16
Advise Buy (Limit) Above S1=0.701
Intraday
Short term
Yesterday range 31
Yesterday high 0.7054
Yesterday low 0.7023
Yesterday close 0.7028
R3 0.716
R2 0.709
R1 0.706
S1 0.701
S2 0.6995
S3 0.6925
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.701 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.706.
TP4: R2=0.709.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6995 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6995 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6925 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.701 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 10:20
Advise Sell (Limit) Below R1=0.994
Intraday
Short term
Yesterday range 30
Yesterday high 0.994
Yesterday low 0.991
Yesterday close 0.993
R3 1.0025
R2 0.9955
R1 0.994
S1 0.988
S2 0.986
S3 0.98
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.994 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.988.
TP4: S2=0.986.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.9955 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.9955 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0025 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.994 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 10:27
Advise Sell (Limit) Below R1=1.341
Intraday
Short term
Yesterday range 41
Yesterday high 1.3356
Yesterday low 1.3315
Yesterday close 1.3353
R3 1.351
R2 1.343
R1 1.341
S1 1.334
S2 1.331
S3 1.326
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.341 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.334.
TP4: S2=1.331.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.351 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.341 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 14:30
Advise Buy (Limit) Above S1=110.55
Intraday
Short term
Yesterday range 95
Yesterday high 111.57
Yesterday low 110.62
Yesterday close 110.97
R3 112.9
R2 112.25
R1 111.55
S1 110.55
S2 110.05
S3 109.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.55 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.55.
TP4: R2=112.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.05 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.05 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.55 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 14:35
Advise Buy (Limit) Above S1=119.5
Intraday
Short term
Yesterday range 99
Yesterday high 120.31
Yesterday low 119.32
Yesterday close 119.66
R3 121.8
R2 120.7
R1 120.3
S1 119.5
S2 119.3
S3 118.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=119.5 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=120.3.
TP4: R2=120.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=119.3 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=119.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=118.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=119.5 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار ش., 03/25/2017 – 07:24
Advise Buy (Limit) Above S1=138.15
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 139.24
Yesterday low 138.21
Yesterday close 138.83
R3 140.5
R2 139.85
R1 139.3
S1 138.15
S2 137.75
S3 136.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.15 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.3.
TP4: R2=139.85.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137.75 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.15 تنظيم نماييد.
این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 27/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *