سیگنال 28/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:45
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0835
Intraday
Short term
Yesterday range 57
Yesterday high 1.0817
Yesterday low 1.076
Yesterday close 1.08
R3 1.096
R2 1.0925
R1 1.0905
S1 1.0835
S2 1.0815
S3 1.074
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0835 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0905.
TP4: R2=1.0925.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0815 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0815 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.074 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0835 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:48
Advise Buy (Limit) Above S1=1.253
Intraday
Short term
Yesterday range 52
Yesterday high 1.252
Yesterday low 1.2468
Yesterday close 1.2473
R3 1.2675
R2 1.2635
R1 1.2615
S1 1.253
S2 1.2505
S3 1.2405
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.253 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2615.
TP4: R2=1.2635.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2505 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2505 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2405 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.253 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:49
Advise Sell (Limit) Below R1=0.765
Intraday
Short term
Yesterday range 37
Yesterday high 0.764
Yesterday low 0.7603
Yesterday close 0.7623
R3 0.7745
R2 0.767
R1 0.765
S1 0.76
S2 0.754
S3 0.749
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.765 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.76.
TP4: S2=0.754.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.767 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.767 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7745 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.765 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:51
Advise Buy (Limit) Above S1=0.7015
Intraday
Short term
Yesterday range 48
Yesterday high 0.7042
Yesterday low 0.6994
Yesterday close 0.7027
R3 0.716
R2 0.709
R1 0.7065
S1 0.7015
S2 0.6995
S3 0.692
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.7015 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7065.
TP4: R2=0.709.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6995 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6995 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.692 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.7015 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:56
Advise Sell (Limit) Below R1=0.9885
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 0.9958
Yesterday low 0.9887
Yesterday close 0.9912
R3 0.999
R2 0.991
R1 0.9885
S1 0.982
S2 0.98
S3 0.975
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.9885 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.982.
TP4: S2=0.98.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.991 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.991 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.999 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.9885 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 19:58
Advise Sell (Limit) Below R1=1.341
Intraday
Short term
Yesterday range 39
Yesterday high 1.3385
Yesterday low 1.3346
Yesterday close 1.338
R3 1.351
R2 1.343
R1 1.341
S1 1.3345
S2 1.3315
S3 1.326
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.341 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3345.
TP4: S2=1.3315.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.351 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.341 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=111.25
Intraday
Short term
Yesterday range 85
Yesterday high 111.47
Yesterday low 110.62
Yesterday close 111.33
R3 112.15
R2 111.45
R1 111.25
S1 110.4
S2 110.1
S3 109.6
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.4.
TP4: S2=110.1.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=111.45 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=111.45 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=112.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 20:03
Advise Buy (Limit) Above S1=119.5
Intraday
Short term
Yesterday range 72
Yesterday high 120.24
Yesterday low 119.52
Yesterday close 120.22
R3 121.8
R2 120.7
R1 120.3
S1 119.5
S2 119.3
S3 118.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=119.5 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=120.3.
TP4: R2=120.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=119.3 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=119.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=118.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=119.5 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 03/27/2017 – 20:04
Advise Buy (Limit) Above S1=138
Intraday
Short term
Yesterday range 86
Yesterday high 139.08
Yesterday low 138.22
Yesterday close 138.8
R3 140.5
R2 139.85
R1 139.05
S1 138
S2 137.75
S3 136.55
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.05.
TP4: R2=139.85.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=137.75 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=137.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.55 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138 تنظيم نماييد.
این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 28/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *