سیگنال 28/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:44
Advise Buy (Limit) Above S1=1.084
Intraday
Short term
Yesterday range 95
Yesterday high 1.095
Yesterday low 1.0855
Yesterday close 1.0903
R3 1.1
R2 1.095
R1 1.092
S1 1.084
S2 1.082
S3 1.074
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.084 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.092.
TP4: R2=1.095.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.082 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.082 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.074 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.084 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:39
Advise Buy (Limit) Above S1=1.286
Intraday
Short term
Yesterday range 59
Yesterday high 1.2863
Yesterday low 1.2804
Yesterday close 1.2847
R3 1.3
R2 1.295
R1 1.292
S1 1.286
S2 1.284
S3 1.2745
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.286 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.292.
TP4: R2=1.295.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.284 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.284 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2745 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.286 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:46
Advise Sell (Limit) Below R1=0.749
Intraday
Short term
Yesterday range 101
Yesterday high 0.7555
Yesterday low 0.7454
Yesterday close 0.7473
R3 0.7575
R2 0.7505
R1 0.749
S1 0.7435
S2 0.74
S3 0.735
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.749 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7435.
TP4: S2=0.74.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7505 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7505 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7575 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.749 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:49
Advise Sell (Limit) Below R1=0.69
Intraday
Short term
Yesterday range 84
Yesterday high 0.6955
Yesterday low 0.6871
Yesterday close 0.6891
R3 0.6995
R2 0.692
R1 0.69
S1 0.684
S2 0.682
S3 0.68
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.69 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.684.
TP4: S2=0.682.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.692 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.692 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.6995 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.69 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:50
Advise Sell (Limit) Below R1=0.997
Intraday
Short term
Yesterday range 49
Yesterday high 0.9967
Yesterday low 0.9918
Yesterday close 0.9933
R3 1.0085
R2 1
R1 0.997
S1 0.992
S2 0.99
S3 0.985
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.997 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.992.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0085 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.997 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=1.356
Intraday
Short term
Yesterday range 81
Yesterday high 1.3622
Yesterday low 1.3541
Yesterday close 1.3617
R3 1.374
R2 1.37
R1 1.367
S1 1.356
S2 1.353
S3 1.344
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.356 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.367.
TP4: R2=1.37.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.353 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.353 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.344 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.356 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 19:59
Advise Buy (Limit) Above S1=110.6
Intraday
Short term
Yesterday range 91
Yesterday high 111.77
Yesterday low 110.86
Yesterday close 111.03
R3 112.15
R2 111.8
R1 111.45
S1 110.6
S2 110.3
S3 109.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.45.
TP4: R2=111.8.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.6 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=120.4
Intraday
Short term
Yesterday range 106
Yesterday high 121.97
Yesterday low 120.91
Yesterday close 121.08
R3 122.9
R2 122
R1 121.5
S1 120.4
S2 119.95
S3 118.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=120.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=121.5.
TP4: R2=122.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=119.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=119.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=118.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=120.4 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 04/27/2017 – 20:04
Advise Buy (Limit) Above S1=142.7
Intraday
Short term
Yesterday range 117
Yesterday high 143.42
Yesterday low 142.25
Yesterday close 142.58
R3 145
R2 144.4
R1 143.8
S1 142.7
S2 142.4
S3 141.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=142.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=143.8.
TP4: R2=144.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=142.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=142.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=141.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=142.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 28/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *