سیگنال 29/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:01
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0845
Intraday
Short term
Yesterday range 78
Yesterday high 1.0905
Yesterday low 1.0827
Yesterday close 1.0864
R3 1.095
R2 1.087
R1 1.0845
S1 1.0795
S2 1.076
S3 1.0725
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0845 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0795.
TP4: S2=1.076.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.087 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.087 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.095 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0845 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:07
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2505
Intraday
Short term
Yesterday range 125
Yesterday high 1.2615
Yesterday low 1.249
Yesterday close 1.2559
R3 1.263
R2 1.253
R1 1.2505
S1 1.2425
S2 1.238
S3 1.2335
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2505 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2425.
TP4: S2=1.238.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.253 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.253 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.263 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2505 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=0.7605
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 0.7647
Yesterday low 0.7607
Yesterday close 0.7616
R3 0.772
R2 0.7685
R1 0.7655
S1 0.7605
S2 0.7585
S3 0.751
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.7605 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7655.
TP4: R2=0.7685.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7585 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7585 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.751 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.7605 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:11
Advise Sell (Limit) Below R1=0.704
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 0.7067
Yesterday low 0.7027
Yesterday close 0.7043
R3 0.7145
R2 0.7065
R1 0.704
S1 0.6995
S2 0.697
S3 0.6945
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.704 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6995.
TP4: S2=0.697.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7065 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7065 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7145 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.704 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:13
Advise Buy (Limit) Above S1=0.988
Intraday
Short term
Yesterday range 82
Yesterday high 0.9894
Yesterday low 0.9812
Yesterday close 0.9855
R3 1.0025
R2 0.999
R1 0.996
S1 0.988
S2 0.986
S3 0.9785
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.988 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.996.
TP4: R2=0.999.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.986 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.986 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9785 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.988 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:14
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3415
Intraday
Short term
Yesterday range 82
Yesterday high 1.3402
Yesterday low 1.332
Yesterday close 1.3374
R3 1.3505
R2 1.343
R1 1.3415
S1 1.335
S2 1.3315
S3 1.326
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3415 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.335.
TP4: S2=1.3315.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3505 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3415 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:17
Advise Buy (Limit) Above S1=110.4
Intraday
Short term
Yesterday range 94
Yesterday high 111.04
Yesterday low 110.1
Yesterday close 110.65
R3 112
R2 111.45
R1 111.2
S1 110.4
S2 110.1
S3 109.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.2.
TP4: R2=111.45.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.1 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.3 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.4 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:19
Advise Sell (Limit) Below R1=120.4
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 120.31
Yesterday low 119.54
Yesterday close 120.2
R3 121.5
R2 120.6
R1 120.4
S1 119.65
S2 119.3
S3 118.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=120.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=119.65.
TP4: S2=119.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=120.6 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=120.6 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=121.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=120.4 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 03/28/2017 – 20:21
Advise Sell (Limit) Below R1=138.9
Intraday
Short term
Yesterday range 106
Yesterday high 139.02
Yesterday low 137.96
Yesterday close 138.9
R3 140.85
R2 139.4
R1 138.9
S1 137.95
S2 137.75
S3 137
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=138.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=137.95.
TP4: S2=137.75.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=139.4 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=139.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=140.85 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=138.9 تنظيم نماييد.
این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 29/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *