سیگنال 30/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

سیگنال EURSUD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:47
Advise Sell (Limit) Below R1=1.08
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 1.0872
Yesterday low 1.0798
Yesterday close 1.0812
R3 1.0905
R2 1.0825
R1 1.08
S1 1.0735
S2 1.0705
S3 1.064
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.08 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0735.
TP4: S2=1.0705.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0825 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0825 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0905 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.08 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:51
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2475
Intraday
Short term
Yesterday range 156
Yesterday high 1.2596
Yesterday low 1.244
Yesterday close 1.2451
R3 1.261
R2 1.2505
R1 1.2475
S1 1.238
S2 1.234
S3 1.23
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2475 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.238.
TP4: S2=1.234.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.2505 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.2505 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.261 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2475 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=0.764
Intraday
Short term
Yesterday range 67
Yesterday high 0.7653
Yesterday low 0.7586
Yesterday close 0.7631
R3 0.775
R2 0.77
R1 0.7685
S1 0.764
S2 0.7625
S3 0.7555
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.764 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7685.
TP4: R2=0.77.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7625 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7625 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7555 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.764 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=0.764
Intraday
Short term
Yesterday range 67
Yesterday high 0.7653
Yesterday low 0.7586
Yesterday close 0.7631
R3 0.775
R2 0.77
R1 0.7685
S1 0.764
S2 0.7625
S3 0.7555
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.764 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7685.
TP4: R2=0.77.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7625 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7625 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7555 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.764 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:58
Advise Buy (Limit) Above S1=0.993
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 0.9933
Yesterday low 0.983
Yesterday close 0.9921
R3 1.006
R2 1.0025
R1 0.999
S1 0.993
S2 0.991
S3 0.9835
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.993 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.999.
TP4: R2=1.0025.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.991 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.991 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9835 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.993 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 20:03
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3385
Intraday
Short term
Yesterday range 61
Yesterday high 1.3414
Yesterday low 1.3353
Yesterday close 1.3382
R3 1.3495
R2 1.341
R1 1.3385
S1 1.3315
S2 1.3265
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3385 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3315.
TP4: S2=1.3265.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.341 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3495 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3385 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 20:06
Advise Buy (Limit) Above S1=110.6
Intraday
Short term
Yesterday range 102
Yesterday high 111.19
Yesterday low 110.17
Yesterday close 111.14
R3 112.45
R2 112
R1 111.35
S1 110.6
S2 110.1
S3 109.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.35.
TP4: R2=112.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.6 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 20:08
Advise Sell (Limit) Below R1=120
Intraday
Short term
Yesterday range 69
Yesterday high 120.38
Yesterday low 119.69
Yesterday close 120.16
R3 121.5
R2 120.4
R1 120
S1 119
S2 118.7
S3 118.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=120 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=119.
TP4: S2=118.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=120.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=120.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=121.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=120 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 03/29/2017 – 19:28
Advise Sell (Limit) Below R1=138.65
Intraday
Short term
Yesterday range 135
Yesterday high 139.31
Yesterday low 137.96
Yesterday close 138.29
R3 140
R2 138.85
R1 138.65
S1 137.45
S2 137
S3 136.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=138.65 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=137.45.
TP4: S2=137.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=138.85 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=138.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=140 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=138.65 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 30/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *