سیگنال 31/03/2017

عضویت و دریافت به موقع سیگنال های معاملاتی فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 19:49
Advise Sell (Limit) Below R1=1.073
Intraday
Short term
Yesterday range 87
Yesterday high 1.0826
Yesterday low 1.0739
Yesterday close 1.0764
R3 1.0825
R2 1.075
R1 1.073
S1 1.068
S2 1.064
S3 1.06
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.073 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.068.
TP4: S2=1.064.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.075 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.075 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0825 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.073 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 19:52
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2445
Intraday
Short term
Yesterday range 100
Yesterday high 1.2476
Yesterday low 1.2376
Yesterday close 1.2433
R3 1.2615
R2 1.257
R1 1.2525
S1 1.2445
S2 1.24
S3 1.228
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2445 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2525.
TP4: R2=1.257.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.24 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.24 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.228 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2445 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 19:55
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7685
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.7674
Yesterday low 0.763
Yesterday close 0.7668
R3 0.777
R2 0.77
R1 0.7685
S1 0.764
S2 0.761
S3 0.7585
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7685 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.764.
TP4: S2=0.761.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.77 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.77 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.777 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7685 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 19:57
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7045
Intraday
Short term
Yesterday range 46
Yesterday high 0.7038
Yesterday low 0.6992
Yesterday close 0.7031
R3 0.714
R2 0.7065
R1 0.7045
S1 0.699
S2 0.697
S3 0.694
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7045 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.699.
TP4: S2=0.697.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7065 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7065 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.714 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7045 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 20:05
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3385
Intraday
Short term
Yesterday range 78
Yesterday high 1.34
Yesterday low 1.3322
Yesterday close 1.3326
R3 1.3495
R2 1.341
R1 1.3385
S1 1.3315
S2 1.3275
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3385 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3315.
TP4: S2=1.3275.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.341 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3495 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3385 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 20:04
Advise Buy (Limit) Above S1=0.997
Intraday
Short term
Yesterday range 63
Yesterday high 0.9974
Yesterday low 0.9911
Yesterday close 0.9963
R3 1.0105
R2 1.006
R1 1.0025
S1 0.997
S2 0.995
S3 0.9875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.997 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0025.
TP4: R2=1.006.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.995 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.995 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9875 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.997 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=111.3
Intraday
Short term
Yesterday range 60
Yesterday high 111.31
Yesterday low 110.71
Yesterday close 111.03
R3 112.85
R2 112.4
R1 112.1
S1 111.3
S2 111
S3 110.2
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=111.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=112.1.
TP4: R2=112.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=111 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=111 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=110.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=111.3 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 20:09
Advise Sell (Limit) Below R1=120
Intraday
Short term
Yesterday range 143
Yesterday high 120.44
Yesterday low 119.01
Yesterday close 119.52
R3 121.5
R2 120.4
R1 120
S1 119
S2 118.7
S3 118.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=120 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=119.
TP4: S2=118.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=120.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=120.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=121.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=120 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار پ., 03/30/2017 – 20:11
Advise Buy (Limit) Above S1=138.7
Intraday
Short term
Yesterday range 99
Yesterday high 138.43
Yesterday low 137.44
Yesterday close 137.97
R3 140.5
R2 140
R1 139.5
S1 138.7
S2 138.35
S3 137.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.5.
TP4: R2=140.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.35 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.7 تنظيم نماييد.

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 31/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *