سیگنالهای فارکس آگوست 2018

نتایج سیگنالهای فارکس در ماه آگوست 2018 یک روز پس از منتشر شدن در این صفحه به صورت رایگان قابل دسترسی می باشند. برای دریافت به موقع و بدون تاخیر سیگنالها و کسب سود می توانید اشتراک هفتگی یا ماهانه تهیه نمایید و از طریق سایت، ایمیل و یا تلگرام سیگنالها را به محض منتشر شدن دریافت نمایید.

1 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Jul 31st 23:00 GMT)) @ 1.1686, SL@ 1.1656, TP1@ 1.1715, TP2@ 1.1745, TP3@ 1.1790

2 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 424.50, SL@ 428.50, TP1@ 420.00, TP2@ 415.00, TP3@ 405.50

3 – EUR/JPY LONG (BUY Stop) @ 131.25, SL@ 130.95, TP1@ 131.55, TP2@ 131.95, TP3@ 132.40

4 – BRN/USD SHORT (SELL Stop) @ 73.75, SL@ 74.05, TP1@ 73.50, TP2@ 73.05, TP3@ 72.75

2 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Aug 1st 22:04 GMT)) @ 1.1662, SL@ 1.1632, TP1@ 1.1690, TP2@ 1.1725, TP3@ 1.1745

2 – ETH/USD LONG (BUY NOW (Aug 1st 22:04 GMT)) @ 408.00, SL@ 403.50, TP1@ 414.00, TP2@ 420.00, TP3@ 430.00

3 – EUR/JPY LONG (BUY NOW (Aug 1st 22:04 GMT)) @ 130.23, SL@ 129.90, TP1@ 130.55, TP2@ 130.85, TP3@ 131.10

4 – XAU/USD LONG (BUY NOW (Aug 1st 22:04 GMT)) @ 1216.75, SL@ 1213.20, TP1@ 1219.50, TP2@ 1223.00, TP3@ 1228.50

3 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Aug 2nd 21:52 GMT)) @ 1.1586, SL@ 1.1556, TP1@ 1.1615, TP2@ 1.1665, TP3@ 1.1710.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 432.50, SL@ 428.50, TP1@ 437.00, TP2@ 442.00, TP3@ 450.00

3 – EUR/JPY LONG (BUY NOW (Aug 2nd 21:52 GMT)) @ 129.34, SL@ 128.95, TP1@ 129.65, TP2@ 130.00, TP3@ 130.50

4 – GBP/USD LONG (BUY NOW (Aug 2nd 21:52 GMT)) @ 1.3016, SL@ 1.2985, TP1@ 1.3045, TP2@ 1.3080, TP3@ 1.3150.

6 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Aug 5th 21:34 GMT)) @ 1.1568, SL@ 1.1538, TP1@ 1.1600, TP2@ 1.1630, TP3@ 1.1665.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 425.50, SL@ 421.50, TP1@ 430.00, TP2@ 440.00, TP3@ 450.00

3 – EUR/JPY LONG (BUY NOW (Aug 5th 21:34 GMT)) @ 128.63, SL@ 128.35, TP1@ 128.95, TP2@ 129.25, TP3@ 130.00

4 – GBP/USD LONG (BUY NOW (Aug 5th 21:34 GMT) @ 1.3002, SL@ 1.2972, TP1@ 1.3030, TP2@ 1.3055, TP3@ 1.3100.

7 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Aug 6th 22:36 GMT)) @ 1.1557, SL@ 1.1527, TP1@ 1.1590, TP2@ 1.1630, TP3@ 1.1665.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 415.50, SL@ 411.50, TP1@ 420.00, TP2@ 424.00, TP3@ 433.50

3 – EUR/JPY LONG (BUY Stop) @ 129.25, SL@ 128.95, TP1@ 129.50, TP2@ 129.75, TP3@ 130.00

8 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1591, SL@ 1.1560, TP1@ 1.1620, TP2@ 1.1650, TP3@ 1.1665.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 387.50, SL@ 383.50, TP1@ 392.00, TP2@ 400.00, TP3@ 415.00

3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3020, SL@ 1.2990, TP1@ 1.3050, TP2@ 1.3075, TP3@ 1.3120

9 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1601, SL@ 1.1570, TP1@ 1.1628, TP2@ 1.1650, TP3@ 1.1685.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 372.50, SL@ 368.50, TP1@ 378.00, TP2@ 385.00, TP3@ 400.00

3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.2930, SL@ 1.2895, TP1@ 1.2960, TP2@ 1.3000, TP3@ 1.3050

4 – BRN/USD LONG (BUY Stop) @ 72.55, SL@ 72.25, TP1@ 72.85, TP2@ 73.15, TP3@ 74.00

10 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (2:35 GMT) @ 1.1530, SL@ 1.1495, TP1@ 1.1565, TP2@ 1.1600, TP3@ 1.1630.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 372.50, SL@ 368.50, TP1@ 378.00, TP2@ 385.00, TP3@ 400.00

3 – GBP/USD LONG (BUY NOW (2:35 GMT)) @ 1.2829, SL@ 1.2795, TP1@ 1.2860, TP2@ 1.2900, TP3@ 1.2950

4 – BRN/USD LONG (BUY Limit) @ 71.80, SL@ 71.45, TP1@ 72.10, TP2@ 72.50, TP3@ 73.50

13 آگوست 2018

1 – EUR/USD SHORT (SELL Limit) @ 1.1411, SL@ 1.1440, TP1@ 1.1380, TP2@ 1.1350, TP3@ 1.1330.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 332.50, SL@ 328.50, TP1@ 338.00, TP2@ 342.00, TP3@ 350.00

3 – EUR/JPY LONG (BUY Limit) @ 125.00, SL@ 124.70, TP1@ 125.30, TP2@ 125.55, TP3@ 126.00

14 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1401, SL@ 1.1370, TP1@ 1.1430, TP2@ 1.1455, TP3@ 1.1480.

2 – ETH/USD LONG (BUY Limit) @ 251.00, SL@ 247.00, TP1@ 256.00, TP2@ 265.00, TP3@ 285.00

3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1197.50, SL@ 1194.50, TP1@ 1200.00, TP2@ 1204.00, TP3@ 1208.00

4– GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.2825, SL@ 1.2795, TP1@ 1.2850, TP2@ 1.2875, TP3@ 1.2900

15 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:12 GMT)) @ 1.1336, SL@ 1.1295, TP1@ 1.1370, TP2@ 1.1400 TP3@ 1.1432.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 292.50, SL@ 288.50, TP1@ 298.00, TP2@ 305.00, TP3@ 312.50

3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1201.50, SL@ 1197.50, TP1@ 1205.00, TP2@ 1210.00, TP3@ 1214.00

4– EUR/CAD LONG (BUY NOW (1:12 GMT)) @ 1.4808, SL@ 1.4778, TP1@ 1.4840, TP2@ 1.4900, TP3@ 1.4950

16 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:27 GMT)) @ 1.1347, SL@ 1.1317, TP1@ 1.1375, TP2@ 1.1400 TP3@ 1.1432.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 307.50, SL@ 303.50, TP1@ 312.00, TP2@ 317.00, TP3@ 325.50

3 – XAU/USD LONG (BUY NOW (1:27 GMT)) @ 1166.00, SL@ 1162.00, TP1@ 1170.00, TP2@ 1175.00, TP3@ 1185.00

4– GBP/USD LONG (BUY NOW (1:27 GMT)) @ 1.2693, SL@ 1.2663, TP1@ 1.2720, TP2@ 1.2750, TP3@ 1.2790.

17 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1365, SL@ 1.1335, TP1@ 1.1395, TP2@ 1.1430 TP3@ 1.1450.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 322.50, SL@ 318.50, TP1@ 327.50, TP2@ 335.00, TP3@ 340.50

3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1185.50, SL@ 1182.00, TP1@ 1188.50, TP2@ 1192.00, TP3@ 1198.50

4– EUR/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.5025, SL@ 1.4990, TP1@ 1.5050, TP2@ 1.5080, TP3@ 1.5120.

20 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1420, SL@ 1.1390, TP1@ 1.1450, TP2@ 1.1475 TP3@ 1.1500.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 307.50, SL@ 303.50, TP1@ 312.50, TP2@ 320.00, TP3@ 330.00

3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1185.50, SL@ 1182.00, TP1@ 1188.50, TP2@ 1192.00, TP3@ 1198.50

4– EUR/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.5025, SL@ 1.4990, TP1@ 1.5050, TP2@ 1.5080, TP3@ 1.5120.

21 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1451, SL@ 1.1421, TP1@ 1.1485, TP2@ 1.1510 TP3@ 1.1550.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 307.50, SL@ 303.50, TP1@ 312.50, TP2@ 320.00, TP3@ 330.00

3 – XAU/USD LONG (BUY Limit) @ 1185.00, SL@ 1181.50, TP1@ 1189.50, TP2@ 1192.00, TP3@ 1198.50

4– EUR/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.5025, SL@ 1.4990, TP1@ 1.5050, TP2@ 1.5080, TP3@ 1.5120.

22 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1561, SL@ 1.1530, TP1@ 1.1600, TP2@ 1.1625 TP3@ 1.1645.

2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 283.00, SL@ 279.00, TP1 @ 288.00, TP2@ 292.00, TP3@ 300.00

3 – XAU/USD LONG (BUY Limit) @ 1201.00, SL@ 1197.50, TP1@ 1204.50, TP2@ 1207.00, TP3@ 1215.00.

4– GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.2935, SL@ 1.2895, TP1@ 1.2960, TP2@ 1.3000, TP3@ 1.3040.

23 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1583, SL@ 1.1548, TP1@ 1.1615, TP2@ 1.1645 TP3@ 1.1690.

2 – XAU/USD LONG (BUY Limit) @ 1202.00, SL@ 1198.00, TP1@ 1204.50, TP2@ 1207.00, TP3@ 1215.00.

3– BRN LONG (BUY Stop) @ 75.15, SL@ 74.80, TP1@ 75.50, TP2@ 75.75, TP3@ 76.00.

4 – ETH/USD LONG (BUY Limit) @ 261.00, SL@ 257.00, TP1 @ 268.00, TP2@ 280.00, TP3@ 287.00

24 آگوست 2018

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Aug 23rd 22:21 GMT)) @ 1.1535, SL@ 1.1497, TP1@ 1.1565, TP2@ 1.1590 TP3@ 1.1620.

2 – USD/JPY SHORT (SELL NOW (Aug 23rd 22:21 GMT)) @ 111.38, SL@ 111.71, TP1@ 111.05, TP2@ 110.80, TP3@ 110.50.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 282.50, SL@ 278.50, TP1 @ 287.00, TP2@ 292.00, TP3@ 300.00

27 آگوست 2018

1 – EUR/USD SHORT (SELL NOW (Aug 26th 23:57 GMT)) @ 1.1653, SL@ 1.1683, TP1@ 1.1620, TP2@ 1.1580 TP3@ 1.1550.

2 – EUR/CAD SHORT (SELL NOW (Aug 26th 23:57 GMT)) @ 1.5158, SL@ 1.5188, TP1@ 1.5125, TP2@ 1.5100, TP3@ 1.5060.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 285.50, SL@ 281.50, TP1 @ 292.00, TP2@ 296.00, TP3@ 300.00

28 آگوست 2018

1 – EUR/USD SHORT (SELL NOW (00:44 GMT)) @ 1.1697, SL@ 1.1727, TP1@ 1.1660, TP2@ 1.1620 TP3@ 1.1580.

2 – EUR/CAD SHORT (SELL NOW (00:40 GMT)) @ 1.5150, SL@ 1.5180, TP1@ 1.5120, TP2@ 1.5100, TP3@ 1.5060.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 292.50, SL@ 288.50, TP1 @ 297.00, TP2@ 300.00, TP3@ 304.50.

4 – BRN/USD SHORT (SELL NOW (00:40 GMT)) @ 76.77, SL@ 77.12, TP1@ 76.50, TP2@ 76.00, TP3@ 75.00.

29 آگوست 2018

1 – EUR/USD SHORT (SELL NOW (00:42 GMT)) @ 1.1690, SL@ 1.1720, TP1@ 1.1660, TP2@ 1.1620 TP3@ 1.1580.

2 – EUR/CAD SHORT (SELL Stop) @ 1.5045, SL@ 1.5080, TP1@ 1.5010, TP2@ 1.4955, TP3@ 1.4910.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 302.50, SL@ 298.50, TP1 @ 307.00, TP2@ 312.00, TP3@ 319.50.

4 – BRN/USD SHORT (SELL Stop) @ 75.45, SL@ 75.75, TP1@ 75.10, TP2@ 74.50, TP3@ 74.05.

سیگنالهای فارکس آگوست 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *