سیگنالهای فارکس ژوئن 2018

نتایج سیگنالهای فارکس در ماه ژوئن 2018 یک روز پس از منتشر شدن در این صفحه به صورت رایگان قابل دسترسی می باشند. برای دریافت به موقع و بدون تاخیر سیگنالها و کسب سود می توانید اشتراک هفتگی یا ماهانه تهیه نمایید و از طریق سایت، ایمیل و یا تلگرام سیگنالها را به محض منتشر شدن دریافت نمایید.

FRI | 2018 06 01

1 – EUR/USD LONG (BUY Stop) @ 1.1730, SL@ 1.1695, TP1@ 1.1755, TP2@ 1.1780, TP3@ 1.1820.
Not triggered.
2 – USD/JPY LONG (BUY Stop) @ 109.65, SL@ 109.30, TP1@ 109.90, TP2@ 110.20, TP3@ 110.75.
Entry is still open.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 592.50, SL@ 588.50, TP1@ 598.50, TP2@ 605.00, TP3@ 610.00.
Not triggered.
4 – BRN/USD LONG (BUY Stop) @ 78.35, SL@ 77.95, TP1@ 78.60, TP2@ 79.00, TP3@ 80.00.
Not triggered.

MON | 2018 06 04

1 – EUR/USD SHORT (SELL Stop) @ 1.1668, SL@ 1.1705, TP1@ 1.1635, TP2@ 1.1617, TP3@ 1.1595.
Closed by Stop Loss at @ 1.1705 with 37 pips loss.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 635.50, SL@ 631.50, TP1@ 640.00, TP2@ 645.00, TP3@ 650.00.
Not triggered
3 – BRN/USD SHORT (SELL Stop) @ 75.75, SL@ 76.05, TP1@ 75.45, TP2@ 75.20 TP3@ 74.55.
Entry was closed by Trailing Stop at the entry level.

TUE | 2018 06 05

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:31) Stop) @ 1.1692, SL@ 1.1660, TP3@ 1.1800.
Entry was closed by Trailing Stop at the entry level.
2 – AUD/CAD SHORT (SELL Limit) @ 0.9883, SL@ 0.9915, TP3@ 0.9800.
Closed by Stop Loss at @ 0.9915 with 32 pips loss.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 612.50, SL@ 608.50, TP3@ 640.00.
Not triggered
4 – BRN/USD SHORT (SELL Stop) @ 74.75, SL@ 75.05, TP1@ 74.45, TP2@ 74.20 TP3@ 73.35.
Entry was closed by Trailing Stop at TP2 @ 74.20 with 55 pips profit.

WED | 2018 06 06

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (4:36)) @ 1.1718 SL@ 1.1685, TP3@ 1.1800. Entry is still open. It is recommended to close entry NOW (Jun 7th 2:52 GMT) at @ 1.1792 with 74 pips profit.
2 – GBP/USD LONG @ 1.3425, SL@ 1.3395, TP3@ 1.3500. Entry is still open. It is recommended to close entry NOW (Jun 7th 2:52 GMT) at @ 1.3428 with 3 pips profit
3 – ETH/USD LONG @ 612.50, SL@ 608.50, TP3@ 640.00.
4 – BRN/USD SHORT @ 74.75, SL@ 75.05, TP3@ 73.35. Closed by Trailing Stop at the entry level.

THU | 2018 06 07

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1768 SL@ 1.1735, TP1@ 1.1799, TP2@ 1.1825, TP3@ 1.1880. Not triggered.
2 – USD/JPY SHORT (SELL NOW (2:52 GMT)) @ 109.95, SL@ 110.30, TP1@ 109.70, TP2@ 109.45, TP3@ 109.05. Entry was closed by Trailing Stop at @ 109.75 with 20 pips profit.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 632.50, SL@ 628.50, TP1@ 636.00, TP2@ 645.00, TP3@ 650.00. Not triggered.
4 – BRN/USD SHORT (SELL Stop) @ 74.75, SL@ 75.05, TP1@ 74.45, TP2@ 74.20 TP3@ 73.35. Not triggered.

FRI | 2018 06 08

1 – EUR/USD SHORT (SELL Limit) @ 1.1810 SL@ 1.1842, TP1@ 1.1780, TP2@ 1.1750, TP3@ 1.1725. Closed by Trailing Stop at @1.1755 with 55 pips profit.
2 – EUR/GBP SHORT (SELL Limit) @ 0.8835, SL@ 0.8875, TP1@ 0.8805, TP2@ 0.8775, TP3@ 0.8730. Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 622.50, SL@ 618.50, TP1@ 626.00, TP2@ 635.00, TP3@ 640.00. Not triggered.

MON | 2018 06 11

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1766 SL@ 1.1725, TP1@ 1.1800, TP2@ 1.1830, TP3@ 1.1900. Not triggered.

2 – USD/CAD SHORT (SELL Limit) @ 1.3000, SL@ 1.3030, TP1@ 1.2970, TP2@ 1.2940, TP3@ 1.2905. Is open.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 525.50, SL@ 521.50, TP1@ 530.00, TP2@ 540.00, TP3@ 550.00. Order was closed by Trailing Stop at the entry level.

TUE | 2018 06 12

1 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3425, SL@ 1.3395, TP1@ 1.3450, TP2@ 1.3500, TP3@ 1.3540. Not triggered.

2 – BTC/USD LONG (BUY Stop) @ 7050, SL@ 6750, TP1@ 7350, TP2@ 7600, TP3@ 8000. Not triggered.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 541.50, SL@ 537.50, TP1@ 545.00, TP2@ 550.00, TP3@ 560.00. Not triggered.

WED | 2018 06 13

1 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3425, SL@ 1.3395, TP1@ 1.3450, TP2@ 1.3500, TP3@ 1.3540. Not triggered.

2 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Jun 12th 23:35 GMT)) @ 1.1746, SL@ 1.1710, TP1@ 1.1780, TP2@ 1.1809, TP3@ 1.1835. Closed by Trailing Stop at @ 1.1767 with 21 pips profit.

2 – BTC/USD LONG (BUY Stop) @ 7050, SL@ 6750, TP1@ 7350, TP2@ 7600, TP3@ 8000 Not triggered.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 507.50, SL@ 503.50, TP1@ 512.00, TP2@ 520.00, TP3@ 535.00. Not triggered.

THU | 2018 06 14

1 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3420, SL@ 1.3395, TP1@ 1.3450, TP2@ 1.3500, TP3@ 1.3540. Closed by Trailing Stop at the entry level.

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1777, SL@ 1.1747, TP1@ 1.1805, TP2@ 1.1835, TP3@ 1.1885. Closed by Stop Loss at @ 1.1747 with 30 pips loss.

2 – BTC/USD LONG (BUY Stop) @ 6670, SL@ 6350, TP1@ 6950, TP2@ 7200, TP3@ 7600. Is open.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 513.50, SL@ 508.50, TP1@ 518.00, TP2@ 520.00, TP3@ 535.00. Closed by Trailing Stop at the entry level.

FRI | 2018 06 15

1 – USDCHF SELL NOW (2:00 GMT)) @ 0.9972, SL@ 1.0005, TP3@ 0.9900/. Closed by Trailing Stop at the entry level.

2 – EUR/USD SHORT (SELL Limit) @ 1.1600, SL@ 1.1630, TP3@ 1.1515. Is still open. It is rocommended to Close entry NOW (Jun 18th 2:04 GMT) at @ 1.1586 with 16 pips profit.

3 – USD/CAD SHORT (SELL NOW (2:00 GMT)) @ 1.3136, SL@ 1.3175, TP3@ 1.3030 Closed by SL at @ 1.3175 with 29 pips loss.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 527.50, SL@ 522.50, TP3@ 547.00. Not triggered.

MON | 2018 06 18

1 – USDCHF SELL NOW (2:17 GMT)) @ 0.9972, SL@ 1.0005, TP3@ 0.9900 Position is open. Recommended to close entry NOW (Jun 20th 3:27 GMT) at @ 0.9922 with 50 pips profit

2 – EUR/USD LONG (BUY NOW (2:17 GMT)) @ 1.1586, SL@ 1.1555,TP3@ 1.1670 Position is open. Recommended to close entry NOW at @ 1.1642 with 58 pips profit

3 – BRN LONG @ 73.25, SL@ 72.95,TP3@ 74.50. Closed by TP3 with 125 pips profit

4 – ETH/USD LONG @ 515.50, SL@511.50, TP3@530.00 Closed by Trailing Stop at 520 with 45 pips profit

TUE | 2018 06 19

1 – USDCHF SHORT (SELL Stop) @ 0.9960, SL@ 0.9990, TP1@ 0.9935, TP2@ 0.9900, TP3@ 0.9885. Is still open (Jun 20th 2:35 GMT)

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1616, SL@ 1.1585, TP3@ 1.1700. Close by SL with 31 pips loss.

3 – BCH/USD LONG (BUY Stop) @ 902.50, SL@ 898.50, TP1@ 907.00, TP2@ 915.00, TP3@ 925.00 Closed by TP3 at 925 with 175 pips profit.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 525.50, SL@ 521.50, TP1@ 530.00, TP2@ 535.00, TP3@ 540.00. Closed by TP3 at @ 540 with 145 pips profit.

WED | 2018 06 20

1 – USD/CAD SHORT (SELL NOW (2:55)) @ 1.3278, SL@ 1.3308, TP3@ 1.3180. Closed by SL at @ 1.3308 with 30 pips loss.

2 – EUR/USD LONG (BUY NOW (2:55)) @ 1.1578, SL@ 1.1548, TP3@ 1.1665. Closed by SL at @ 1.1548 with 30 pips loss.

3 – BCH/USD LONG (BUY Stop) @ 902.50, SL@ 898.50, TP1@ 907.00, TP2@ 915.00, TP3@ 925.00. Closed by Trailing Stop at the entry level.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 525.50, SL@ 521.50, TP1@ 530.00, TP2@ 535.00, TP3@ 540.00. Closed by Trailing Stop at the entry level.

THU | 2018 06 21

1 – USD/CAD SHORT (SELL NOW (3:26)) @ 1.3316, SL@ 1.3345, TP1@ 1.3280, TP2@ 1.3220, TP3@ 1.3180.

2 – EUR/USD LONG (BUY NOW (3:26)) @ 1.1561, SL@ 1.1530, TP1@ 1.1595, TP2@ 1.1630, TP3@ 1.1665.

3 – BCH/USD LONG (BUY Stop) @ 912.50, SL@ 908.50, TP1@ 917.00, TP2@ 925.00, TP3@ 935.00

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 552.50, SL@ 547.50, TP1@ 557.50, TP2@ 562.00, TP3@ 570.00.

FRI | 2018 06 22

1 – USD/CAD SHORT (SELL NOW (3:02)) @ 1.3305, SL@ 1.3335, TP1@ 1.3280, TP2@ 1.3220, TP3@ 1.3180. Closed by Trailing Stop at @ 1.3288 with 17 pips profit.

2 – EUR/USD LONG (BUY NOW (3:02)) @ 1.1604, SL@ 1.1570, TP1@ 1.1630, TP2@ 1.1645, TP3@ 1.1680. Closed by Trailing Stop at @ 1.1648 with 44 pips profit.

3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3325, SL@ 1.3295, TP3@ 1.3400 Not triggered.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 532.50, SL@ 528.50, TP1@ 537.50, TP2@ 543.00, TP3@ 550.00. Not triggered.

MON | 2018 06 25

1 – USD/CAD SHORT (SELL Limit) @ 1.3305, SL@ 1.3335, TP1@ 1.3280, TP2@ 1.3220, TP3@ 1.3180. Closed by Trailing Stop at @ 1.3296 with 9 pips profit.

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1636, SL@ 1.1605, TP3@ 1.1725. Closed by Trailing Stop at @ 1.1645 with 9 pips profit.

3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1276.00, SL@ 1272.00, TP3@ 1290.00. Not triggered.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 466.00, SL@ 462.00, TP1@ 470.00, TP2@ 475.00, TP3@ 480.00. Closed by Trailing Stop at @ 468.50 with 25 pips profit.

TUE | 2018 06 26

1 – USD/CAD SHORT (SELL Limit) @ 1.3310, SL@ 1.3340, TP1@ 1.3280, TP2@ 1.3220, TP3@ 1.3180. Is open.

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1672, SL@ 1.1638, TP1@ 1.1700 TP2@ 1.1725, TP3@ 1.1750. Closed by SL at @ 1.1638 with 34 pips loss.

3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3325, SL@ 1.3295, TP1@ 1.3350, TP2@ 1.3375, TP3@ 134.00. Not triggered.

4 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 466.00, SL@ 462.00, TP1@ 470.00, TP2@ 475.00, TP3@ 480.00. Not triggered.

WED | 2018 06 27

1 – EUR/USD SHORT (SELL Limit) @ 1.1673, SL@ 1.1705, TP1@ 1.1645 TP2@ 1.1620, TP3@ 1.1600. Not triggered.

2 – XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1248.50, SL@ 1252.50, TP1@ 1245.50, TP2@ 1240.00, TP3@ 1235.50 Not triggered

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 457.50, SL@ 452.50, TP1@ 462.00, TP2@ 468.00, TP3@ 480.00. Not triggered.

THU | 2018 06 28

1 – EUR/USD SHORT (SELL NOW (2:56 GMT)) @ 1.1570, SL@ 1.1605, TP1@ 1.1540, TP2@ 1.1520, TP3@ 1.1500. Closed by Trailing Stop at @ 1.1555 with 15 pips profit.

2 – XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1248.50, SL@ 1252.50, TP1@ 1245.50, TP2@ 1240.00, TP3@ 1235.50 Closed by Trailing Stop at the entry level.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 457.50, SL@ 452.50, TP3@ 480.00. Not triggered.

4 – EUR/GBP SHORT (SELL Limit) @ 0.8826, SL@ 0.8855, TP3@ 0.8750. Closed by SL at @ 0.8855 with 29 pips loss.

FRI | 2018 06 29

1 – EUR/USD SHORT (SELL NOW (3:57 GMT)) @ 1.1636, SL@ 1.1665, TP1@ 1.1610, TP2@ 1.1575, TP3@ 1.1551. Closed by Stop Loss at @ 1.1665 with 29 pips loss.

2 – XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1244.50, SL@ 1248.50, TP1@ 1242.00, TP2@ 1240.00, TP3@ 1235.50 Not triggered.

3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 444.50, SL@ 450.50, TP1@ 448.50, TP2@ 455.00, TP3@ 465.00. Not triggered

4 – EUR/GBP SHORT (SELL NOW(3:57 GMT)) @ 0.8872, SL@ 0.8905, TP3@ 0.8800. Closed by Trailing Stop at @ 0.8862 with 10 pips profit.

 

سیگنالهای فارکس ژوئن 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *