سیگنال فارکس جولای 2018

نتایج سیگنالهای فارکس در ماه جولای 2018 یک روز پس از منتشر شدن در این صفحه به صورت رایگان قابل دسترسی می باشند. برای دریافت به موقع و بدون تاخیر سیگنالها و کسب سود می توانید اشتراک هفتگی یا ماهانه تهیه نمایید و از طریق سایت، ایمیل و یا تلگرام سیگنالها را به محض منتشر شدن دریافت نمایید.

MON | 2018 07 02

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:55 GMT)) @ 1.1657, SL@ 1.1626, TP1@ 1.1685 TP2@ 1.1705, TP3@ 1.1725. Closed by SL at @ 1.1626 with 31 pips loss.
2 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3225, SL@ 1.3195, TP1@ 1.3250, TP2@ 1.3275, TP3@ 1.3300. Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 462.50, SL@ 458.50, TP1@ 467.50, TP2@ 475.00, TP3@ 480.00. Closed by TP3 at @ 480 with 175 pips profit.
4 – BRN LONG (BUY Limit) @ 78.05, SL@ 77.75 Closed by SL at @ 77.75 with 30 pips loss.

TUE | 2018 07 03

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (23:03 GMT)) @ 1.1639, SL@ 1.1609, TP1@ 1.1670 TP2@ 1.1700, TP3@ 1.1725. Closed by Trailing Stop at @ 1.1648 with 9 pips profit.
2 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3225, SL@ 1.3195, TP1@ 1.3250, TP2@ 1.3275, TP3@ 1.3300 Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 485.50, SL@ 481.50, TP1@ 490.00, TP2@ 495.00, TP3@ 500.00. Closed by SL at @ 481.50 with 40 pips loss.
4 – BTC/USD LONG (BUY Stop) @ 6850, SL@ 6600, TP1@ 7150, TP2@ 7350, TP3@ 7500. Not triggered.

WED | 2018 07 04

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1658, SL@ 1.1628, TP1@ 1.1688 TP2@ 1.1710, TP3@ 1.1750. Entry closed by Trailing Stop (on Jul 5th) at @ 1.1685 with 17 pips profit.
2 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3225, SL@ 1.3195, TP1@ 1.3250, TP2@ 1.3275, TP3@ 1.3300 Clsed by SL at @ 1.3195 with 30 pips loss.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 472.50, SL@ 4 468.50, TP1@ 477.50, TP2@ 482.00, TP3@ 490.00. Entry was closed by Trailing Stop at @ 477.00 with 45 pips profit.

THU | 2018 07 05

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1658, SL@ 1.1628, TP1@ 1.1688 TP2@ 1.1710, TP3@ 1.1750. Entry closed by Trailing Stop at @ 1.1685 with 17 pips profit.
2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1262.50, SL@ 1258.50, TP1@ 1267.00, TP2@ 1271.00, TP3@ 1275.00 Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 483.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00. Not triggered.
4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3255, SL@ 1.3225, TP1@ 1.3285, TP2@ 1.3310, TP3@ 1.3350 Closed by SL at @ 1.3225 with 30 pips loss.

FRI | 2018 07 06

1 – EUR/USD LONG (BUY Stop) @ 1.1755, SL@ 1.1725 TP1@ 1.1780, TP2@ 1.1800, TP3@ 1.1750. Closed by Trailing Stop (on Jul 9th) at @ 1.1760 with 5 pips profit.
2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1262.50, SL@ 1258.50, TP1@ 1267.00, TP2@ 1271.00, TP3@ 1275.00 Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 483.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00. Not triggered.
4 – GBP/USD SHORT (SELL Stop) @ 1.3170, SL@ 1.3205, TP1@ 1.3145, TP2@ 1.3115, TP3@ 1.3055. Not triggered.

MON | 2018 07 09

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1746, SL@ 1.1715 TP1@ 1.1775, TP2@ 1.1800, TP3@ 1.1850. Closed by Trailing Stop at @ 1.1760 with 14 pips profit.
2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1262.50, SL@ 1258.50, TP1@ 1267.00, TP2@ 1271.00, TP3@ 1275.00 Closed by Trailing Stop at @ 1262.90 with 4 pips profit.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 502.50, SL@ 498.50, TP3@ 520.00. Not triggered.
4 – GBP/USD LONG (BUY Limit) @ 1.3251, SL@ 1.3220, TTP3@ 1.3350. Closed by SLat @ 1.3220 with 31 pips loss.پ

TUE | 2018 07 10

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (2:42 GMT)) @ 1.1751, SL@ 1.1720, TP1@ 1.1780, TP2@ 1.1800, TP3@ 1.1850. Closed by SL at @ 1.1720 with 31 pips loss.
2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1262.50, SL@ 1258.50, TP1@ 1267.00, TP2@ 1271.00, TP3@ 1275.00 Not triggered.
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 483.50, TP1@ 492.00, TP2@ 496.00, TP3@ 500.00. Not triggered.
4 – GBP/USD LONG (BUY Limit) @ 1.3201, SL@ 1.3170, TP1@ 1.3230, TP2@ 1.3270, TP3@ 1.3350. Not triggered.

WED | 2018 07 11

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Jul 10th 23:56 GMT)) @ 1.1727, SL@ 1.1697, TP1@ 1.1755, TP2@ 1.1785, TP3@ 1.1850. Closed by Stop Loss at @ 1.1697 with 30 pips loss.
2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1262.50, SL@ 1258.50, TP1@ 1267.00, TP2@ 1271.00, TP3@ 1275.00 Not triggered
3 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 445.50, SL@ 441.50, TP1@ 450.00, TP2@ 455.00, TP3@ 465.00. Cloised by Trailing Stop at the entry level.
4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3315, SL@ 1.3285, TP3@ 1.3440. Not triggered.

FRI | 2018 07 13

1 – EUR/USD Short (SELL NOW (Jul 13th 17:42 GMT)) @ 1.1673, SL@ 1.1703, TP1@ 1.1650, TP2@ 1.1625, TP3@ 1.1600 Is still open (Jul 16th 2:13 GMT). It is recommended to move you TP to @ 1.1672.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 445.50, SL@ 441.50, TP1@ 450.00, TP2@ 455.00, TP3@ 465.00. Not triggered.

MON | 2018 07 16

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1676, SL@ 1.1646, TP1@ 1.1700, TP2@ 1.1725, TP3@ 1.1750 Not triggered.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 455.50, SL@ 451.50, TP1@ 460.00, TP2@ 465.00, TP3@ 474.00 Closed by TP3 at 474.00 with 185 pips profit.
3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3325, SL@ 1.3355, TP1@ 1.3295, TP2@ 1.3380, TP3@ 1.3420

TUE | 2018 07 17

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1711, SL@ 1.1681, TP1@ 1.1735, TP2@ 1.1760, TP3@ 1.1795 Closed by Trailing Stop at @ 1.1720 with 9 pips profit.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 502.50, SL@ 498.50, TP1@ 507.00, TP2@ 515.00, TP3@ 520.00 Closed by Trailing Stop at @ 506.00 with 35 pips profit.
3 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @1.3325, SL@ 1.3355, TP1@ 1.3295, TP2@ 1.3380, TP3@ 1.3420 Not triggered
4 – BRN LONG (BUY Stop) @ 73.25, SL@ 72.95, TP1@ 73.70, TP2@ 74.20 TP3@ 75.00 Not triggered

WED | 2018 07 18

1 – EUR/USD Short (Sell Limit) @ 1.1675, SL@ 1.1705, TP1@ 1.1650, TP2@ 1.1625, TP3@ 1.1600 Not triggered.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 512.50, SL@ 508.50, TP1@ 517.00, TP2@ 525.00, TP3@ 535.00 Closed by Trailing Stop at the entry level.
3 – XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1224.50, SL@ 1228.00, TP1@ 1222.00, TP2@ 1220.00, TP3@ 1215.00 Closed by trailing Stop at @ 1224.00 with 5 pips profit.
4 – BTC/USD LONG (BUY Stop) @ 7550, SL@ 7250, TP3@ 8450. Closed by SL at @ 7250 with 30 pips loss.

THU | 2018 07 19

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (2:35 GMT)) @ 1.1641, SL@ 1.1611, TP1@ 1.1665, TP2@ 1.1690, TP3@ 1.1725 Closed by SL at @ 1.1611 with 30 pips loss.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 495.50, SL@ 491.50, TP1@ 500.00, TP2@ 505.00, TP3@ 520.00 Not triggered
3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1232.50, SL@ 1228.50, TP1@ 1236.00, TP2@ 1240.00, TP3@ 1244.50 Not triggered
4 – BRN LONG (BUY Stop) @ 73.55, SL@ 73.25, TP1@ 73.80, TP2@ 74.25 TP3@ 75.00 Closedd by SL at @ 73.25 with 30 pips loss.

FRI | 2018 07 20

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW 1:46 GMT)) @ 1.1628, SL@ 1.1598, TP1@ 1.1655, TP2@ 1.1680, TP3@ 1.1725 Closed by TP3 at @ 1.1725 with 97 pips profit.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 483.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00 Not triggered.
3 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1232.50, SL@ 1228.50, TP1@ 1236.00, TP2@ 1240.00, TP3@ 1244.50 Not triggered.
4 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 111.75, SL@ 112.05, TP1@ 111.50, TP2@ 111.25 TP3@ 111.00 Closed by TP3 at @ 111.00 with 75 pips profit.پ

MON | 2018 07 23

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1714, SL@ 1.1684, TP1@ 1.1745, TP2@ 1.1765, TP3@ 1.1785 Closed by SL at @ 1.1684 with 30 pips loss.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 472.50, SL@ 468.50, TP1@ 475.00, TP2@ 480.00, TP3@ 485.00 Not triggered
3 – XAU/USD LONG (BUY Limit) @ 1225.00, SL@ 1221.50, TP1@ 1228.00, TP2@ 1232.00, TP3@ 1235.50 Is open.

TUE | 2018 07 24

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (Jul 23rd 23:41GMT)) @ 1.1689, SL@ 1.1659, TP1@ 1.1715, TP2@ 1.1745, TP3@ 1.1785 Closed by SL at @ 1.1659 with 30 pips loss.
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 472.50, SL@ 468.50, TP1@ 475.00, TP2@ 480.00, TP3@ 485.00 Closed by Trailing Stop at @ 473.80 with 13 pips profit.
3 – BRN LONG (BUY Stop) @ 74.25, SL@ 73.95, TP1@ 74.55, TP2@ 74.85, TP3@ 75.00 Closed by SL at @ 73.95 with 30 pips loss.

WED | 2018 07 25

1 – EUR/USD LONG (BUY NOW (00:04GMT)) @ 1.1683, SL@ 1.1653, TP1@ 1.1715, TP2@ 1.1745, TP3@ 1.1785
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 502.50, SL@ 498.50, TP1@ 507.00, TP2@ 512.00, TP3@ 520.00
3 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 110.70, SL@ 111.05 TP1@ 110.50 TP2@ 110.25, TP3@ 110..05

THU | 2018 07 26

1 – EUR/USD LONG (BUY Stop) @ 1.1755, SL@ 1.1725, TP1@ 1.1780, TP2@ 1.1820, TP3@ 1.1850
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 482.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00
3 – USD/JPY LONG (BUY Stop) @ 111.60, SL@ 111.30, TP1@ 111.90 TP2@ 112.25, TP3@ 112..50

FRI | 2018 07 27

1 – EUR/USD SHORT (SELL Limit) @ 1.1680, SL@ 1.1710, TP1@ 1.1650, TP2@ 1.1625, TP3@ 1.1600
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 482.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00
3 – USD/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.3125, SL@ 1.3095, TP1@ 1.3150, TP2@ 1.3175, TP3@ 1.3200
4 – EUR/CAD SHORT (SELLStop) @ 1.5175, SL@ 1.5205, TP1@ 1.5150, TP2@ 1.5125, TP3@ 1.5100

MON | 2018 07 30

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1652, SL@ 1.1622, TP1@ 1.1680, TP2@ 1.1720, TP3@ 1.1745
2 – ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 487.50, SL@ 482.50, TP1@ 492.00, TP2@ 500.00, TP3@ 510.00
3 – BRN/USD LONG (BUY Stop) @ 75.55, SL@ 75.25, TP1@ 75.80, TP2@ 76.20, TP3@ 76.75
4 – EUR/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.5265, SL@ 1.5235, TP1@ 1.5290, TP2@ 1.5325, TP3@ 1.5360

TUE | 2018 07 31

1 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1701, SL@ 1.1670, TP1@ 1.1725, TP2@ 1.1745, TP3@ 1.1790
2 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 444.50, SL@ 448.50, TP1@ 440.00, TP2@ 432.00, TP3@ 421.00
3 – EUR/JPY LONG (BUY Stop) @ 130.55, SL@ 130.25, TP1@ 130.85, TP2@ 131.20, TP3@ 131.40
سیگنال فارکس جولای 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *