سیگنال 04/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:41
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0925
Intraday
Short term
Yesterday range 45
Yesterday high 1.0932
Yesterday low 1.0887
Yesterday close 1.0929
R3 1.102
R2 1.0945
R1 1.0925
S1 1.087
S2 1.085
S3 1.078
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0925 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.087.
TP4: S2=1.085.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0945 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0945 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.102 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0925 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:43
Advise Sell (Limit) Below R1=1.293
Intraday
Short term
Yesterday range 76
Yesterday high 1.2939
Yesterday low 1.2863
Yesterday close 1.2936
R3 1.3045
R2 1.295
R1 1.293
S1 1.286
S2 1.284
S3 1.277
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.293 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.286.
TP4: S2=1.284.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.295 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.295 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3045 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.293 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:47
Advise Sell (Limit) Below R1=0.746
Intraday
Short term
Yesterday range 45
Yesterday high 0.7555
Yesterday low 0.751
Yesterday close 0.7535
R3 0.7555
R2 0.748
R1 0.746
S1 0.741
S2 0.739
S3 0.737
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.746 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.741.
TP4: S2=0.739.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.748 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.748 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7555 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.746 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:49
Advise Sell (Limit) Below R1=0.69
Intraday
Short term
Yesterday range 38
Yesterday high 0.694
Yesterday low 0.6902
Yesterday close 0.6934
R3 0.6995
R2 0.692
R1 0.69
S1 0.6845
S2 0.6825
S3 0.68
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.69 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6845.
TP4: S2=0.6825.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.692 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.692 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.6995 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.69 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:51
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9915
Intraday
Short term
Yesterday range 54
Yesterday high 0.9964
Yesterday low 0.991
Yesterday close 0.9915
R3 1.001
R2 0.9985
R1 0.9965
S1 0.9915
S2 0.989
S3 0.981
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9915 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.9965.
TP4: R2=0.9985.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.989 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.989 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.981 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9915 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=1.368
Intraday
Short term
Yesterday range 108
Yesterday high 1.3757
Yesterday low 1.3649
Yesterday close 1.3709
R3 1.38
R2 1.376
R1 1.374
S1 1.368
S2 1.3665
S3 1.359
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.368 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.374.
TP4: R2=1.376.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3665 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3665 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.359 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.368 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=112.2
Intraday
Short term
Yesterday range 53
Yesterday high 112.3
Yesterday low 111.77
Yesterday close 111.98
R3 113.5
R2 113.2
R1 113
S1 112.2
S2 111.95
S3 111.2
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=112.2 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=113.
TP4: R2=113.2.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=111.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=111.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=111.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=112.2 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 20:00
Advise Buy (Limit) Above S1=122.3
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 122.59
Yesterday low 121.88
Yesterday close 122.4
R3 124.1
R2 123.3
R1 122.9
S1 122.3
S2 122
S3 121
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=122.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=122.9.
TP4: R2=123.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=122 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=122 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=121 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=122.3 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/03/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=144.45
Intraday
Short term
Yesterday range 104
Yesterday high 145.03
Yesterday low 143.99
Yesterday close 144.81
R3 146.5
R2 146
R1 145.5
S1 144.45
S2 144.2
S3 143
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد شهر پیش بینی براي اين روز buy (limit) above S1=144.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=145.5.
TP4: R2=146.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=144.2 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=144.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=143 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=144.45 تنظيم نماييد.

سیگنال 04/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *