سیگنال 13/04/2017

ثبت نام و دریافت به موقع سیگنالهای فارکس

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:12
Advise Buy (Limit) Above S1=1.062
Intraday
Short term
Yesterday range 53
Yesterday high 1.0631
Yesterday low 1.0578
Yesterday close 1.0604
R3 1.0755
R2 1.072
R1 1.0685
S1 1.062
S2 1.059
S3 1.0505
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.062 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0685.
TP4: R2=1.072.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.059 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.059 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0505 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.062 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:15
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2495
Intraday
Short term
Yesterday range 91
Yesterday high 1.2494
Yesterday low 1.2403
Yesterday close 1.249
R3 1.2615
R2 1.2575
R1 1.2555
S1 1.2495
S2 1.2475
S3 1.238
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2495 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2555.
TP4: R2=1.2575.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2475 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2475 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.238 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2495 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:17
Advise Buy (Limit) Above S1=0.749
Intraday
Short term
Yesterday range 41
Yesterday high 0.7514
Yesterday low 0.7473
Yesterday close 0.7498
R3 0.7585
R2 0.7565
R1 0.7545
S1 0.749
S2 0.747
S3 0.7395
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.749 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7545.
TP4: R2=0.7565.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.747 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.747 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7395 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.749 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:19
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6925
Intraday
Short term
Yesterday range 39
Yesterday high 0.6968
Yesterday low 0.6929
Yesterday close 0.6958
R3 0.702
R2 0.699
R1 0.697
S1 0.6925
S2 0.6905
S3 0.683
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6925 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.697.
TP4: R2=0.699.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6905 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6905 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.683 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6925 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:21
Advise Sell (Limit) Below R1=1.006
Intraday
Short term
Yesterday range 38
Yesterday high 1.0092
Yesterday low 1.0054
Yesterday close 1.0074
R3 1.0175
R2 1.009
R1 1.006
S1 1.001
S2 0.998
S3 0.995
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.006 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.001.
TP4: S2=0.998.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.009 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.009 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0175 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.006 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:23
Advise Sell (Limit) Below R1=1.3315
Intraday
Short term
Yesterday range 48
Yesterday high 1.3357
Yesterday low 1.3309
Yesterday close 1.3323
R3 1.3415
R2 1.3335
R1 1.3315
S1 1.325
S2 1.3225
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.3315 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.325.
TP4: S2=1.3225.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.3335 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.3335 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3415 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.3315 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:09
Advise Sell (Limit) Below R1=109.9
Intraday
Short term
Yesterday range 133
Yesterday high 110.92
Yesterday low 109.59
Yesterday close 109.6
R3 110.8
R2 110.1
R1 109.9
S1 109
S2 108.7
S3 108
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=109.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=109.
TP4: S2=108.7.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=110.1 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=110.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=110.8 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=109.9 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:06
Advise Sell (Limit) Below R1=116.9
Intraday
Short term
Yesterday range 136
Yesterday high 117.57
Yesterday low 116.21
Yesterday close 116.23
R3 118.4
R2 117.3
R1 116.9
S1 116
S2 115.6
S3 115.3
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=116.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=116.
TP4: S2=115.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=117.3 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=117.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=118.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=116.9 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/12/2017 – 20:06
Advise Sell (Limit) Below R1=137.55
Intraday
Short term
Yesterday range 91
Yesterday high 137.67
Yesterday low 136.76
Yesterday close 136.83
R3 138.9
R2 137.75
R1 137.55
S1 136.45
S2 136
S3 135.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=137.55 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=136.45.
TP4: S2=136.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=137.75 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=137.75 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=138.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=137.55 تنظيم نماييد.
سیگنال 13/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *