سیگنال 17/04/2017

عضویت در سیگنال فارکس و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی

سیگنال EURUSD

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 07:51
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0655
Intraday
Short term
Yesterday range 69
Yesterday high 1.0677
Yesterday low 1.0608
Yesterday close 1.0612
R3 1.075
R2 1.0675
R1 1.0655
S1 1.0605
S2 1.057
S3 1.0525
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0655 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.0605.
TP4: S2=1.057.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.075 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0655 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 07:50
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2475
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 1.2574
Yesterday low 1.25
Yesterday close 1.2501
R3 1.2615
R2 1.2575
R1 1.254
S1 1.2475
S2 1.2445
S3 1.234
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2475 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.254.
TP4: R2=1.2575.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2445 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2445 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.234 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2475 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:00
Advise Buy (Limit) Above S1=0.754
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 0.7595
Yesterday low 0.7521
Yesterday close 0.7569
R3 0.7675
R2 0.7625
R1 0.7595
S1 0.754
S2 0.752
S3 0.7445
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.754 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7595.
TP4: R2=0.7625.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.752 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.752 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7445 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.754 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 07:59
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6975
Intraday
Short term
Yesterday range 50
Yesterday high 0.7014
Yesterday low 0.6964
Yesterday close 0.6998
R3 0.707
R2 0.704
R1 0.7015
S1 0.6975
S2 0.696
S3 0.689
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6975 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7015.
TP4: R2=0.704.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.696 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.696 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.689 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6975 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:02
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0025
Intraday
Short term
Yesterday range 58
Yesterday high 1.0065
Yesterday low 1.0007
Yesterday close 1.0057
R3 1.0145
R2 1.0105
R1 1.0065
S1 1.0025
S2 1.0005
S3 0.993
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0025 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0065.
TP4: R2=1.0105.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0005 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0005 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.993 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0025 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:03
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3275
Intraday
Short term
Yesterday range 115
Yesterday high 1.3337
Yesterday low 1.3222
Yesterday close 1.3326
R3 1.3425
R2 1.338
R1 1.334
S1 1.3275
S2 1.3225
S3 1.3115
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3275 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.334.
TP4: R2=1.338.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3225 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3225 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3115 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3275 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:18
Advise Sell (Limit) Below R1=109.2
Intraday
Short term
Yesterday range 67
Yesterday high 109.39
Yesterday low 108.72
Yesterday close 109.09
R3 110.1
R2 109.4
R1 109.2
S1 108.5
S2 108.25
S3 108
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=109.2 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=108.5.
TP4: S2=108.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=109.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=109.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=110.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=109.2 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:23
Advise Sell (Limit) Below R1=115.75
Intraday
Short term
Yesterday range 74
Yesterday high 116.45
Yesterday low 115.71
Yesterday close 115.8
R3 116.85
R2 115.95
R1 115.75
S1 115
S2 114.6
S3 114.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=115.75 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=115.
TP4: S2=114.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=115.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=115.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=116.85 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=115.75 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار ش., 04/15/2017 – 08:40
Advise Sell (Limit) Below R1=136.6
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 137.03
Yesterday low 136.26
Yesterday close 136.33
R3 137.95
R2 136.8
R1 136.6
S1 135.85
S2 135.5
S3 135
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=136.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=135.85.
TP4: S2=135.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=136.8 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=136.8 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=137.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=136.6 تنظيم نماييد.

سیگنال 17/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *