سیگنال 27/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:27
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0855
Intraday
Short term
Yesterday range 103
Yesterday high 1.0953
Yesterday low 1.085
Yesterday close 1.0924
R3 1.105
R2 1.095
R1 1.092
S1 1.0855
S2 1.0825
S3 1.0735
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0855 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.092.
TP4: R2=1.095.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0825 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0825 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0735 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0855 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:29
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2785
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 1.2845
Yesterday low 1.2774
Yesterday close 1.2841
R3 1.295
R2 1.2905
R1 1.2865
S1 1.2785
S2 1.2765
S3 1.267
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2785 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2865.
TP4: R2=1.2905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2765 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2765 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.267 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2785 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:34
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7505
Intraday
Short term
Yesterday range 51
Yesterday high 0.7571
Yesterday low 0.752
Yesterday close 0.7534
R3 0.76
R2 0.7525
R1 0.7505
S1 0.745
S2 0.743
S3 0.74
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7505 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.745.
TP4: S2=0.743.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7525 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7525 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.76 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7505 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:37
Advise Sell (Limit) Below R1=0.692
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 0.7017
Yesterday low 0.694
Yesterday close 0.6949
R3 0.7015
R2 0.694
R1 0.692
S1 0.686
S2 0.683
S3 0.68
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.692 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.686.
TP4: S2=0.683.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.694 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.694 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7015 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.692 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:39
Advise Sell (Limit) Below R1=0.997
Intraday
Short term
Yesterday range 51
Yesterday high 0.9968
Yesterday low 0.9917
Yesterday close 0.9934
R3 1.0085
R2 1
R1 0.997
S1 0.9915
S2 0.99
S3 0.985
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.997 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9915.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0085 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.997 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:42
Advise Buy (Limit) Above S1=1.354
Intraday
Short term
Yesterday range 128
Yesterday high 1.3625
Yesterday low 1.3497
Yesterday close 1.3571
R3 1.37
R2 1.3655
R1 1.3625
S1 1.354
S2 1.3495
S3 1.339
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.354 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.3625.
TP4: R2=1.3655.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3495 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3495 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.339 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.354 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:45
Advise Buy (Limit) Above S1=110.6
Intraday
Short term
Yesterday range 159
Yesterday high 111.18
Yesterday low 109.59
Yesterday close 111.09
R3 112.15
R2 111.8
R1 111.45
S1 110.6
S2 110.3
S3 109.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.6 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.45.
TP4: R2=111.8.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.6 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:46
Advise Buy (Limit) Above S1=120.45
Intraday
Short term
Yesterday range 258
Yesterday high 121.64
Yesterday low 119.06
Yesterday close 121.36
R3 122.9
R2 122
R1 121.5
S1 120.45
S2 119.95
S3 118.6
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=120.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=121.5.
TP4: R2=122.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=119.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=119.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=118.6 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=120.45 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/26/2017 – 20:49
Advise Buy (Limit) Above S1=141.7
Intraday
Short term
Yesterday range 262
Yesterday high 142.59
Yesterday low 139.97
Yesterday close 142.58
R3 144
R2 143.4
R1 142.75
S1 141.7
S2 141.4
S3 140.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=141.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=142.75.
TP4: R2=143.4.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=141.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=141.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=140.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=141.7 تنظيم نماييد.

سیگنال 27/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *